KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 7. Khách sạn (Tại quầy lễ tân)

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 흐엉입니다. [Hương-imnida]Tôi là Hương.
 • 흥입니다. [Hưng-imnida]Tôi là Hưng.
 • 팔백 [palbaek]799:59:00
 • [chil]6:59
 • 팔백 칠 [palbaek chil]806:59:00
 • [ho]
 • [sil]phòng
 • 팔백 칠호실 [pal-baek-chil-hosil]phòng số 807
 • 여기 [yeogi]đây
 • 있습니다 [isseumnida]
 • 여기 있습니다 [Yeogi isseumnida]Đây ạ
 • 열쇠 [yeolsoe]chìa khóa
 • [don]tiền
 • 돈 여기 있습니다.[Don yeogi isseumnida]
 • 메뉴 여기 있습니다 [Menu yeogi isseumnida]
 • [o]4:59
 • [sip]9:59
 • 오십 [o sip]49:59:00
 • 오십 오 [o sip o]54:59:00
 • 달러 [dalleo]đô la
 • 오십 오 달러 [o sip o dalleo]55 đô la
 • ~입니다 [~imnida]
 • 1달러 입니다. [Il dalleo-imnida]1 đô la
 • 5달러 입니다. [O dalleo-imnida]5 đô la
 • 얼마예요?/얼마죠? [Eolmayeyo?/Eolmajyo?]bao nhiêu?
 • 하루 [haru]một ngày
 • 일 키로 [il kilo]một cân
 • 일 키로에 얼마죠? [Il kilo-e eolmajyo?]Một cân bao nhiêu?
 • 한 개 [han gae] một cái
 • 한 개에 얼마죠? [Han gae-e eolmajyo?]Một cái bao nhiêu?
 • 일주일 [iljjuil]một tuần
 • 정도 [jeongdo]khoảng
 • 일주일 정도 [iljjuil jeongdo]khoảng một tuần
 • 있을 거예요 [isseul kkeoyeyo]sẽ ở
 • ~을 거예요 [eul kkeoyeyo]sẽ
 • 먹을 거예요 [meogeul kkeoyeyo]sẽ ăn
 • 갈 거예요 [gal kkeoyeyo]sẽ đi
 • 한국 갈 거예요 [Hanguk gal kkeoyeyo]Tôi sẽ đi Hàn Quốc
 • 계실 겁니까? [gyesil kkeomnikka?]sẽ ở (được dùng khi hỏi ai một cách lịch sự)
 • 얼마 동안 [eolma ttong-an]trong bao lâu
 • 언제까지 [eonjekkaji]đến khi nào
 • 언제까지 계실 겁니까? [Eonjekkaji gyesil kkeomnikka?]Anh sẽ ở đến khi nào?
 • 전망 [jeonmang]tầm nhìn
 • [bang]phòng
 • 전망이 좋은 방 [jeonmang-i jo-eun bang]phòng có tầm nhìn đẹp
 • ~을 [~eul]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành bổ ngữ trong câu
 • 주세요 [juseyo]cho tôi
 • 이거 [igeo]cái này
 • 이거 주세요. [Igeo juseyo]Cho tôi cái này
 • 어떤 [eotteon]như thế nào
 • [bang]phòng
 • 어떤 방 [eotteon bang]Phòng như thế nào
 • ~을 [~eul]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành bổ ngữ trong câu
 • 드릴까요? [deurilkkayo?] khi hỏi một cách lịch sự về ý kiến của ai đó
 • 뭐 드릴까요? [Mwo deurilkkayo?]Chị dùng gì ạ?
 • ~입니다 [imnida]
 • 이정은입니다 [Yi Jung-eun-imnida]Tên tôi là Yi Jung-eun.
 • 아잉입니다 [Aing-imnida]Tôi là Anh.
 • 응우옌 낌 아잉입니다 [Eung-u-yen Kim Aing-imnida]Tôi là Nguyễn Kim Anh.
 • 성함 [seong-ham]quí danh
 • 이름이 뭐예요? [Ireumi mwoyeyo?]Anh/chị tên là gì?
 • 주소 [juso]địa chỉ
 • 주소가 어떻게 되시죠? [Jusoga eotteoke doesijyo?]Xin anh(chị) cho biết địa chỉ ạ.
 • 전화번호 [jeonhwabeonho]số điện thoại
 • 전화번호가 어떻게 되시죠? [Jeonhwabeonhoga eotteoke doesijyo?]Xin anh(chị) cho biết số điện thoại ạ.
 • 예 / 네 [Ye/Ne]Vâng/Có
 • 조금 전 [jogeum jeon]cách đây ít phút
 • 인천 공항에서 [Incheon gong-hang-eseo]tại sân bay Incheon
 • 예약했어요 [yeyakesseoyo]đặt trước rồi
 • 안녕하세요 [Annyeong-haseyo]Xin chào
 • 예약 [yeyak]đặt trước
 • 식사 [siksa]ăn cơm
 • 식사하셨습니까? [Siksa-hasyeosseumnikka?]đã ăn cơm chưa ạ?
 • 팔백 칠(807)호실입니다.

  [Pal-baek-chil-hosirimnida]

  Phòng số là 807.

 • listen
 • 열쇠 여기 있습니다.

  [Yeolsoe yeogi isseumnida]

  Đây là chìa khóa của anh.

 • listen
 • 오십 오 달러입니다.

  [Osip o dalleo-imnida]

  55 đô la ạ.

 • listen
 • 하루에 얼마죠?

  [Haru-e eolmajyo?]

  Giá phòng một ngày là bao nhiêu?

 • listen
 • 일주일 정도 있을 거예요.

  [Iljjuil jeongdo isseul kkeoyeyo]

  Tôi sẽ ở khoảng một tuần.

 • listen
 • 얼마 동안 계실 겁니까?

  [Eolma ttong-an gyesil kkeomnikka?]

  Anh sẽ ở trong bao lâu ạ?

 • listen
 • 전망이 좋은 방을 주세요.

  [Jeonmang-i jo-eun bang-eul juseyo]

  Cho tôi phòng có tầm nhìn đẹp.

 • listen
 • 네, 예약이 되어 있군요. 어떤 방을 드릴까요?

  [Ne, yeyagi doe-eo itkkunyo. Eotteon bang-eul deurilkkayo?]

  Vâng, đúng là ông đã đặt trước rồi ạ. Ông sẽ ở phòng nào ạ?

 • listen
 • 빌 스미스입니다.

  [Bill Smith-imnida]

  Tôi là Bill Smith. / Tên tôi là Bill Smith.

 • listen
 • 성함이 어떻게 되시죠?

  [Seong-hami eotteoke doesijyo?]

  Xin anh cho biết quí danh ạ.

 • listen
 • 예, 조금 전 인천 공항에서 예약했어요.

  [Ye, jogeum jeon Incheon gong-hang-eseo yeyakesseoyo]

  Có, tôi đã đặt trước cách đây ít phút tại sân bay Incheon

 • listen
 • 어서 오십시오.예약하셨습니까?

  [Eoseo osipsio. Yeyak-hasyeosseumnikka?]

  Xin mời vào. Anh đã đặt trước phòng chưa?

 • listen