KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 10. Nhà hàng

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 주세요 [juseyo]
 • 비빔밥 주세요. [Bibimbab juseyo]Cho tôi bibimbap.
 • 포크 주세요. [Pokeu juseyo]Cho tôi chiếc dĩa.
 • 녹차 주세요. [Nokcha juseyo]Cho tôi trà xanh.
 • 더 주세요. [Deo juseyo]Cho thêm nữa.
 • 조금만 주세요. [Jogeumman juseyo]Cho một chút thôi.
 • 뭐가 맛있죠? [Mwoga masitjjyo?]
 • 분짜 [bunjja]bún chả
 • [peo]phở
 • 분짜와 퍼가 맛있습니다. [Bunjjawa peoga masisseumnida]Bún chả và phở ngon.
 • 녹차 [nokcha]trà xanh
 • ~로 [~ro]yếu tố đứng sau danh từ để biểu thị sự lựa chọn
 • 주세요 [juseyo]cho tôi
 • 커피로 주세요. [Keopiro juseyo]Cho tôi cà phê.
 • 커피 [keopi]cà phê
 • [cha]trà
 • 녹차 [nokcha]trà xanh
 • ~와 [~wa]
 • 커피와 녹차 [keopiwa nokcha]cà phê và trà xanh
 • 있습니다 [isseumnida]có/ở
 • 수정과 / 식혜 [Sujeonggwa] / [Sikhye]
 • 후식 [husik]tráng miệng
 • 무엇 [mueot]cái gì/gì
 • ~으로 [~euro]yếu tố đứng sau danh từ để biểu hiện sự lựa chọn
 • 하시겠습니까? [hasigesseumnikka?]có dùng không ạ?
 • 포크 [pokeu]dĩa
 • 젓가락 [jeokkalak]đũa
 • 숟가락 [sukkalak]thìa
 • 주세요 [juseyo]cho tôi
 • 좀 주세요 [jom juseyo]
 • 너무 [neomu]rất/lắm/quá
 • 맵지 않게 [maepjji anke]không cay
 • 해 주세요 [hae juseyo]xin làm/yếu tố được dùng khi nhờ ai làm một cái gì đó một cách lịch sự
 • 맵지 않게 해 주세요. [Maepjji anke hae juseyo]Xin nấu món không cay.
 • 짜지 않게 [jjaji anke]không mặn
 • 짜지 않게 해 주세요. [Jjaji anke hae juseyo]Xin đừng làm quá mặn.
 • 그럼 [geureom]vậy/vậy thì
 • 비빔 [bibim]pha trộn
 • [bap]cơm
 • 비빔밥 [bibimbap]cơm trộn
 • ~을 [~eul]yếu tố làm bổ ngữ
 • 주세요 [juseyo]cho tôi
 • 비빔밥 주세요 [Bibimbap juseyo]Cho tôi cơm trộn
 • 외국 [oeguk]nước ngoài
 • [bun]vị/người
 • ~들 [~deul]các/những/yếu tố đứng sau danh từ để biểu hiện số nhiều.
 • 외국 분들은 [oeguk bundeureun]những người nước ngoài
 • 비빔밥 [bibimbap]cơm trộn
 • 비빔밥도 [bibimbaptto]cả bibimbap
 • 좋아하세요 [joahaseyo]thích
 • 불고기 / 소 불고기 / 돼지 불고기 [bulgogi] / [so bulgogi] / [doeji bulgogi]
 • 갈비 [galbi]sườn
 • ~와 [~wa]
 • 불고기와 갈비 [bulgogiwa galbi]món bulgogi và sườn
 • 맛있습니다 [masisseumnida]ngon
 • 뭐 / 무엇 [mwo] / [mueot]cái gì/gì
 • ~가 [~ga]yếu tố đứng sau danh từ để làm chủ ngữ
 • 뭐가 [mwoga]cái gì/gì
 • 맛있죠? [masitjjyo?]có ngon không?
 • 메뉴 [menyu]menu/thực đơn
 • 여기 [yeogi]đây
 • 있습니다 [isseumnida]có/ở
 • 계산서 여기 있습니다. [Gyesanseo yeogi isseumnida]Đây là hóa đơn ạ.
 • 돈 여기 있습니다. [Don yeogi isseumnida]Đây là tiền ạ.
 • 이쪽 [ijjok]phía này/bên này
 • ~으로 [~euro]yếu tố biểu hiện phương hướng được dùng sau danh từ chỉ địa điểm
 • 이쪽으로 [ijjogeuro]phía này/đây
 • 앉으십시오 / 앉으세요 [anjeusipsio] / [anjeuseyo]mời ngồi
 • 여기 [yeogi]đây
 • 여기 앉으십시오 [Yeogi anjeusipsio]Mời quý khách ngồi vào đây ạ.
 • 금연 [geumyeon]cấm hút thuốc/không hút thuốc
 • [seok]chỗ
 • 금연석 [geumyeonseok]chỗ không hút thuốc
 • 원하십니까? [wonhasimnikka?]có muốn không ạ?
 • 흡연 [heubyeon]hút thuốc
 • 흡연석 [heubyeonseok]chỗ hút thuốc
 • 흡연석을 원하십니까? [Heubyeonseogeul wonhasimnikka?]Quí khách có muốn ngồi chỗ hút thuốc không ạ?
 • 네/아니요 [Ne/Aniyo]Vâng / Không
 • [du]hai
 • [myeong]người
 • ~이에요 [~ieyo]là/có
 • 한 명 [han myeong]một người
 • 한 명이에요. [Han myeong-ieyo]Một người ạ.
 • 혼자 [honja]một mình
 • 혼자예요. [Honja-yeyo]Một mình ạ
 • 한 명/두 명/세 명/네 명 [han myeong/du myeong/se myeong/ne myeong]1 người/2 người/3 người/4 người
 • 네 명이에요. [Ne myeong-ieyo]Có 4 người ạ.
 • 세 명이에요. [Se myeong-ieyo]Có 3 người ạ.
 • 어서 오세요/어서 와 [Eoseo oseyo/Eoseo wa]Xin mời vào.
 • 어서 [eoseo]nhanh
 • 오십시오/오세요/와 [osipsio/oseyo/wa]mời vào/hãy đến
 • [myeot]mấy/bao nhiêu
 • [bun]người
 • ~이지요? [ijiyo?]
 • 녹차로 주세요.

  [Nokcharo juseyo]

  Cho chúng tôi trà xanh.

 • listen
 • 커피와 녹차가 있습니다.

  [Keopiwa nokchaga isseumnida]

  Chúng tôi có cà phê và trà xanh.

 • listen
 • 후식은 무엇으로 하시겠습니까?

  [Husigeun mueoseuro hasigesseumnikka?]

  Quí khách dùng món tráng miệng gì ạ?

 • listen
 • 포크 좀 주세요.

  [Pokeu jom juseyo]

  Cho tôi chiếc dĩa.

 • listen
 • 알겠습니다.

  [Algesseumnida]

  Tôi biết rồi ạ.

 • listen
 • 너무 맵지 않게 해 주세요.

  [Neomu maepjji anke hae juseyo]

  Xin đừng làm quá cay.

 • listen
 • 그럼 비빔밥을 주세요.

  [Geureom, bibimbabeul juseyo]

  Vậy, cho chúng tôi cơm trộn đi.

 • listen
 • 외국 분들은 비빔밥도 좋아하세요.

  [Oeguk bundeureun bibimbaptto joahaseyo]

  Nhiều người nước ngoài thích cả cơm trộn bibimbap.

 • listen
 • 불고기와 갈비가 맛있습니다.

  [Bulgogiwa galbiga masisseumnida]

  Có món bulgogi và sườn ngon ạ.

 • listen
 • 뭐가 맛있죠?

  [Mwoga masitjjyo?]

  Có món gì ngon?

 • listen
 • 메뉴 여기 있습니다

  [Menyu yeogi isseumnida]

  Đây là thực đơn ạ.

 • listen
 • 이쪽으로 앉으십시오.

  [Ijjogeuro anjeusipsio]

  Mời quý khách ngồi vào đây ạ.

 • listen
 • 금연석을 원하십니까?

  [Geumyeonseogeul wonhasimnikka?]

  Quí khách có muốn ngồi chỗ không hút thuốc không ạ?

 • listen
 • 두 명이에요.

  [Du myeong-ieyo]

  Hai người ạ.

 • listen
 • 어서 오십시오.

  [Eoseo osipsio]

  Xin mời vào.

 • listen
 • 몇 분이지요?

  [Myeotppunijiyo?]

  Là mấy người ạ?/Qúy khách đi mấy người ạ?

 • listen