KBS World Radio

BÀI 1. Tại sân bay

Câu ngắn 1
 • A:
 • 목적지가 어디입니까?

  [Môcch’ơcch’iga ơđiimnik’a?]

  Anh/chị đi đến đâu ạ?

 • listen
 • B:
 • 한국의 서울입니다.

  [Han-gughê Sơurimniđa.]

  Tôi đến Seoul, Hàn Quốc.

 • listen
 • A:
 • 출발(도착) 시간은 언제입니까?

  [Chhulbal(tôchhac) siganưn ơn-chêimnik’a?]

  Máy bay cất cánh (hạ cánh) lúc mấy giờ?

 • listen
 • B:
 • 오후 3시입니다.

  [Ôhu sêsi-imniđa.]

  3 giờ chiều ạ.

 • listen
 • A:
 • 외국인 입국심사는 어디에서 합니까?

  [Uêgughin ipk’ucsimsa-nưn ơđi-êsơ hamnik’a?]

  Chỗ làm thủ tục nhập cảnh người nước ngoài ở đâu?

 • listen
 • B:
 • A 창구에서 합니다.

  [Êi chhangk’u-êsơ hamnida.]

  Ở cửa A ạ.

 • listen
 • A:
 • 수하물 찾는 곳은 어디에 있습니까?

  [Suhamul chhannưn kôsưn ơđi-ê is’ưmnik’a?]

  Lấy hành lý ở đâu ạ?

 • listen
 • B:
 • 수하물 수취대 번호를 확인하시고 아래층 수하물 수취대로 가세요.

  [Suhamul suchhuyđe pơn-hôrưl hoaghin-hasigô arechhưng suhamul suchhuyđerô kasêyô.]

  Quý khách hãy kiểm tra lại số ký hiệu nơi nhận hành lý và đi xuống tầng dưới.

 • listen
 • A:
 • 그 가방에 무엇이 들어있습니까?

  [Kư kabang-ê mu-ơsi tưrơ is’ưmnik’a?]

  Có cái gì trong túi đấy ạ?

 • listen
 • B:
 • 노트북과 개인 소지품이 들어있습니다.

  [Nôthưbuk’oa kein sô-chiphumi tưrơ is’ưmniđa.]

  Có máy tính xách tay và đồ dùng cá nhân ạ.

 • listen
 • A:
 • 여권과 비자를 보여 주세요.

  [Yơk’uơn-goa picharưl pôyơ chusêyô.]

  Anh/chị cho xem hộ chiếu và visa.

 • listen
 • B:
 • 여기에 있습니다.

  [Yơghi-ê isưmniđa.]

  Đây ạ.

 • listen
 • A:
 • 서울에 처음 오셨습니까?

  [Sơurê chhơưm ôsyơs’ưmnik’a?]

  Anh/chị đến Seoul lần đầu tiên phải không ạ?

 • listen
 • B:
 • 네, 처음입니다.

  [Nê, chhơưmimniđa.]

  Vâng, đây là lần đầu tiên ạ.

 • listen
 • A:
 • 입국목적은 무엇입니까?

  [Ipk’uc môcch’ơgưn mu-ơsimnik’a?]

  Mục đích nhập cảnh của anh/chị là gì?

 • listen
 • B:
 • 관광입니다.

  [Koan-goang-imniđa.]

  Mục đích nhập cảnh là du lịch ạ.

 • listen
Câu ngắn 2
1. 누가? [Nuga?] Ai?
 • A:
 • 공항에 누가 마중을 나옵니까?

  [Kông-hang-ê nuga ma-chung-ưl naômnik’a?]

  Có ai ra đón anh/chị ở sân bay không?

 • listen
 • B:
 • 친구가 나오기로 했습니다.

  [Chhin-guga naôghirô hes’ưmniđa.]

  Bạn tôi sẽ đón tôi.

 • listen
2. 언제? [Ơnchê?] Khi nào?
 • A:
 • 이 비행기는 언제 출발합니까?

  [I pihengghi-nưn ơn-chê chhulbalhamnik’a?]

  Khi nào máy bay này cất cánh?

 • listen
 • B:
 • 오전 9시 30분에 출발합니다.

  [Ô-chơn ahôps’i samsip’unê chhulbalhamniđa.]

  Cất cánh lúc 9 giờ 30 phút sáng.

 • listen
3. 어디에서? [Ơđiêsơ?] Ở đâu?
 • A:
 • 한국대학교로 가는 리무진버스는 어디에서 탑니까?

  [Han-guct’ehak’yôrô ka-nưn limu-chin pơs’ư-nưn ơđi-êsơ thamnik’a?]

  Tôi phải đón xe buýt sân bay đến trường đại học Hankuk ở chỗ nào?

 • listen
 • B:
 • 10번 출구 앞에서 타세요.

  [Sip’ơn chhulgu aphêsơ thasêyô.]

  Hãy lên xe buýt ở trước cửa ra vào số 10.

 • listen
4. 무엇을? [Mu-ơsưl?] Cái gì?
 • A:
 • 음료는 무엇을 드시겠어요?

  [Ưmnyô-nưn mu-ơsưl tưsighês’ơyô?]

  Anh/chị uống gì ạ?

 • listen
 • B:
 • 커피 주세요.

  [Khơphi chusêyô.]

  Cho tôi cà phê.

 • listen
5. 어떻게? [Ơt’ơkhê?] Thế nào?
 • A:
 • 입국신고서는 어떻게 씁니까?

  [Ipk’uc sin-gôsơnưn ơt’ơkhê s’ưmnik’a?]

  Tôi phải viết tờ khai nhập cảnh thế nào?

 • listen
 • B:
 • 한국어나 영어로 쓰세요.

  [Han-gugơna yơng-ơrô s’ưsêyô.]

  Anh/chị hãy viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

 • listen
6. 왜? [Uê?] Tại sao?
 • A:
 • 비행기가 왜 연착됩니까?

  [Pihengghiga uê yơnchhacđuêmnik’a?]

  Tại sao máy bay tới trễ?

 • listen
 • B:
 • 날씨가 나빠서 연착됩니다.

  [Nals’iga nap’asơ yơnchhacđuêmniđa.]

  Máy bay tới trễ vì thời tiết xấu.

 • listen