KBS World Radio

BÀI 12. Tại hiệu thuốc

Hội thoại 1. Khi có đơn thuốc
 • Ri Ri
 • 안녕하세요?

  [Annyơng-hasêyô?]

  Xin chào.

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 어서 오세요.

  [Ơsơ ôsêyô.]

  Xin mời vào.

 • listen
 • Ri Ri
 • 약을 사러 왔어요.

  [Yagưl sarơ oas’ơyô.]

  Tôi đến để mua thuốc.

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 그럼 처방전을 보여 주세요.

  [Kưrơm chhơbangchơnưl pôyơ chusêyô.]

  Vậy cho tôi xem đơn thuốc.

 • listen
 • Ri Ri
 • 네, 여기 있어요.

  [Nê, yơghi is’ơyô.]

  Vâng, đây ạ.

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 약을 조제해 드릴 테니까 잠시만 기다리세요.

  [Yagưl chô-chêhe tưril thê-nik’a chamsi-man kiđarisêyô.]

  Tôi sẽ lấy thuốc theo đơn, xin chờ một chút.

 • listen
- Một lúc sau -
 • Dượcsĩ
 • 리리 씨, 약 나왔습니다.

  [Liri s’i yangna-oas’ưmniđa.]

  Cô Ri Ri, thuốc xong rồi đây ạ.

 • listen
 • Ri Ri
 • 이 약은 어떻게 먹어야 돼요?

  [I yagưn ơt’ơkhê mơgơya tuêyô?]

  Thuốc này phải uống như thế nào ạ?

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 알약과 가루약이 들어 있으니까 하루에 세 번 식후에 바로 드세요.

  [Allyack’oa karuyaghi tưrơ is’ư-nik’a haru-ê sê pơn sikhu-ê parô tưsêyô.]

  Có cả thuốc viên và thuốc bột, cô hãy uống 1 ngày 3 lần sau khi ăn nhé.

 • listen
 • Ri Ri
 • 식후가 뭐예요?

  [Sikhuga muơyêyô?]

  Sau khi ăn nghĩa là gì ạ?

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 밥을 먹은 후라는 뜻이에요.

  [Sikhu-nưn pabưl mơgưn hura-nưn t’ưsi-êyô.]

  Sau khi ăn nghĩa là uống thuốc sau khi đã ăn cơm.

 • listen
 • Ri Ri
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi ạ.

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 감사합니다. 안녕히 가세요.

  [Kamsahamniđa. Annyơng-hi kasêyô.]

  Xin cám ơn. Chào cô.

 • listen
Hội thoại 2. Khi không có đơn thuốc
 • Ri Ri
 • 안녕하세요?

  [Annyơng-hasêyô?]

  Xin chào.

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 어서 오세요.

  [Ơsơ ôsêyô.]

  Xin mời cô vào.

 • listen
 • Ri Ri
 • 며칠 전에 귀를 뚫었는데 염증이 생겨서 항생제를 사러 왔어요.

  [Myơchhil chơnê kuyrưl t’urơnnưnđê yơmch’ưng-i senggyơsơ hangsengchêrưl sarơ oas’ơyô.]

  Mấy hôm trước, tôi xâu lỗ tai thì bị viêm tấy nên tôi đến để mua thuốc kháng sinh.

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 아! 그럼 처방전을 보여 주세요.

  [A! Kưrơm chhơbangchơnưl pôyơ chusêyô.]

  À, vậy cho tôi xem đơn thuốc.

 • listen
 • Ri Ri
 • 처방전이 없는데요.

  [Chhơbangchơni ơmnưnđêyô.]

  Tôi không có đơn thuốc.

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 항생제는 처방전 없이 그냥 약국에서 살 수 없어요.

  [Hangsengchê-nưn chhơbangchơn ơps’i kư-nyang yack’ughêsơ sal s’u ơps’ơyô.]

  Thuốc kháng sinh không thể mua ở hiệu thuốc nếu không có đơn thuốc đâu ạ.

 • listen
 • Ri Ri
 • 그럼 어떻게 해야 되죠?

  [Kưrơm ơt’ơkhê heya tuê-chyô?]

  Vậy tôi phải làm thế nào đây?

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 우선 병원에 가셔서 진찰을 받으시고 처방전을 받아 오셔야 돼요.

  [Usơn pyơng-uơnê kasyơsơ chinchharưl pađưsigô chhơbangchơnưl pađa ôsyơya tuêyô.]

  Trước tiên, cô phải đến bệnh viện để khám, sau đó nhận đơn thuốc rồi mang đến đây.

 • listen
 • Ri Ri
 • 그래요? 그럼 어느 병원에 가야 하죠?

  [Kưreyô? Kưrơm ơ-nư pyơng-uơnê kaya ha-chyô?]

  Thế ạ? Vậy tôi phải đến bệnh viện nào?

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 맞은편에 있는 피부과에 가시면 돼요.

  [Ma-chưnphyơnê innưn phibuk’oa-ê kasi-myơn tuêyô.]

  Cô có thể đến khoa da liễu ở phía đối diện.

 • listen
 • Ri Ri
 • 네, 알겠습니다. 감사합니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa. Kamsahamniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi. Xin cám ơn.

 • listen
 • Dượcsĩ
 • 안녕히 가세요.

  [Annyơng-hi gasêyô.]

  Xin chào cô.

 • listen