KBS World Radio

BÀI 17. Tại hiệu làm đầu

 • 미용실[miyôngsil]hiệu làm đầu
 • 머리를 빗다[mơrirưl pit’a]chải đầu
 • 머리를 자르다[mơrirưl charưđa]cắt tóc
 • 머리를 깎다[mơrirưl k’act’a]hớt tóc
 • 머리를 감다[mơrirưl kamt’a]gội đầu
 • 머리를 말리다[mơrirưl malliđa]sấy tóc
 • 머리를 다듬다[mơrirưl tađưmt’a]tỉa tóc
 • 층을 내다[chhưng-ưl neđa]cắt xếp tầng
 • 파마하다[pha-mahađa]uốn tóc
 • 염색하다[yơmsekhađa]nhuộm tóc
 • 샴푸로 감다[syamphurô kamt’a]gội đầu bằng dầu gội
 • 린스로 감다[lins’ưrô kamt’a]xả tóc
 • 거울을 보다[kơurưl pôđa]soi gương
 • 드라이하다[tưraihađa]sấy tóc
 • [sec]màu sắc
 • 머리 모양[mơri môyang]kiểu dáng tóc
 • 커트머리[khơthư-mơri]tóc tém, tóc ngắn
 • 단발머리[tanbalmơri]tóc chấm vai (đầu vuông)
 • 생머리[sengmơri]tóc thẳng tự nhiên
 • 파마머리[pha-ma-mơri]tóc uốn
 • 곱슬머리[kôps’ưlmơri]tóc quăn