KBS World Radio

BÀI 20. Tại địa điểm du lịch

Câu ngắn 1
 • 여기는 한옥 마을입니다.

  [Yơghi-nưn Hanôngmaưrimniđa.]

  Đây là làng nhà cổ Hanok.

 • listen
 • 입장료가 얼마입니까?

  [Ipch’angnyôga ơlmaimnik’a?]

  Vé vào cửa bao nhiêu tiền ạ?

 • listen
 • 몇 시에 문을 닫습니까?

  [Myơt s’i-ê munưl tas’ưmnik’a?]

  Có thể mua đồ lưu niệm ở đâu ạ?

 • listen
 • 휴관일은 무슨 요일입니까?

  [Hyugoanirưn musưn yôirimnik’a?]

  Ngày nghỉ (ngày đóng cửa) là thứ mấy ạ?

 • listen
 • 기념품은 어디에서 살 수 있어요?

  [Ki-nyơmphumưn ơđi-êsơ sal s’u is’ơyô?]

  Tôi có thể chụp ảnh ở đây được không ạ?

 • listen
 • 여기서 사진을 찍어도 괜찮습니까?

  [Yơghisơ sa-chinưl ch’igơđô kuênchhans’ưmnik’a?]

  Tôi có thể chụp ảnh ở đây được không ạ?

 • listen
 • 운이 좋으면 전통 혼례를 볼 수 있어요.

  [Uni chôư-myơn chơnthông hôllyêrưl pôl s’u is’ơyô.]

  Nếu may mắn thì có thể xem được hôn lễ truyền thống.

 • listen
 • 한국의 전통 옷을 입어 볼 수 있을까요?

  [Han-gughê chơnthông ôsưl ibơ pôl s’u is’ưlk’ayô?]

  Tôi có thể mặc thử áo truyền thống Hàn Quốc không?

 • listen
 • 매표소에서 입장권을 사서 내세요.

  [Mephyôsôêsơ ipch’angk’uơnưl sasơ nesêyô.]

  Xin mời mua vé vào cửa ở quầy bán vé.

 • listen
 • 박물관에는 음식물을 가지고 들어갈 수 없습니다 .

  [Pangmulgoanê-nưn ưmsingmurưl ka-chigô tưrơ kal s’u ơps’ưmniđa.]

  Không được mang thức ăn vào trong bảo tàng đâu ạ.

 • listen
Câu ngắn 2
 • 중국어로 된 안내 책자가 있나요?

  [Chunggugơrô tuên anne chhecch’aga innayô?]

  Có cuốn sách hướng dẫn bằng tiếng Trung Quốc không ạ?

 • listen
 • 어제 안내 시스템을 예약했는데요.

  [Ơ-chê anne sisưthêmưl yêyakhennưnđêyô.]

  Hôm qua tôi đã đặt trước hệ thống hướng dẫn.

 • listen
 • 서울에 무료로 입장할 수 있는 박물관이 있어요?

  [Sơurê muryôrô ipch’ang-hal s’u innưn pangmulgoani is’ơyô?]

  Ở Seoul có bảo tàng nào có thể vào cửa miễn phí không?

 • listen
 • 화장실이 어디예요?

  [Hoa-changsiri ơđiyêyô?]

  Nhà vệ sinh ở đâu ạ?

 • listen
 • 내일 날씨를 알고 싶어요.

  [Neil nals’irưl algô siphơyô.]

  Tôi muốn biết thời tiết ngày mai.

 • listen
 • 국립중앙박물관은 세계에서 네 번째로 큰 박물관입니다.

  [Kungnipch’ung-angbangmulgoanưn sêgyê-êsơ nê pơnch’erô khưn pangmulgoanimniđa.]

  Bảo tàng Trung ương quốc gia là bảo tàng lớn thứ 4 trên thế giới.

 • listen
 • 민박을 할 수 있을까요?

  [Minbagưl hal s’u is’ưlk’ayô?]

  Tôi có thể trọ ở nhà dân không?

 • listen
 • 유람선은 몇 시에 출발해요?

  [Yuramsơnưn myơt s’i-ê chhulbalheyô?]

  Thuyền thăm quan khởi hành lúc mấy giờ?

 • listen
 • 셔틀 버스를 운행합니다.

  [Syơthưl pơsưrưl un-heng-hamniđa.]

  Có hoạt động của hệ thống xe buýt chạy tuyến ngắn.

 • listen
 • 유람선을 밤에 타면 야경을 볼 수 있습니다.

  [Yuramsơnưl pamê tha-myơn yagyơng-ưl pôl s’u is’ưmniđa.]

  Có thể ngắm cảnh ban đêm nếu đi thuyền thăm quan vào buổi tối.

 • listen