KBS World Radio

BÀI 2. Trên tắc xi

Câu ngắn 1
 • Lái xe:
 • 어서 오세요. 어디까지 가십니까?

  [Ơsơ ôsêyô. Ơđik’a-chi gasimnik’a?]

  Chào anh/chị. Anh/chị đi đâu?

 • listen
 • Khách:
 • 이태원으로 가 주세요.

  [Itheuơnưrô ga chusêyô.]

  Cho tôi đi Itaewon.

 • listen
 • Khách:
 • 길이 많이 막히네요.

  [Kiri mani makhi-nêyô.]

  Tắc đường quá.

 • listen
 • Lái xe:
 • 퇴근 시간이라서 그래요.

  [Thuêgưn siganirasơ kưreyô.]

  Bây giờ là giờ tan sở mà.

 • listen
 • Khách:
 • 저기 보이는 육교 옆에 세워 주세요.

  [Chơghi pôi-nưn yuk’yô yơphê sê-uơ chusêyô.]

  Anh cho xe dừng lại ở bên cạnh cầu vượt đằng kia.

 • listen
 • Lái xe:
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi.

 • listen
 • Lái xe:
 • 손님. 다 왔습니다.

  [Sônnim. Ta oas’ưmniđa.]

  Đến nơi rồi thưa quý khách.

 • listen
 • Khách:
 • 네, 감사합니다. 요금이 얼마지요?

  [Nê, kamsahamniđa. Yôgưmi ơlma-chiyô?]

  Cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền hả anh?

 • listen
 • Khách:
 • 왜 이렇게 길이 막히지요?

  [Uê irơkhê kiri makhi-chiyô?]

  Tại sao đường tắc thế nhỉ?

 • listen
 • Lái xe:
 • 저 앞에 사고가 난 모양이에요.

  [Chơ aphê sagôga nan môyang-i-êyô.]

  Hình như có tai nạn ở đằng trước.

 • listen
 • Khách:
 • 저 사거리에서 좌회전한 후에 세워 주세요.

  [Chơ sagơri-êsơ choahuê-chơn-han hu-ê sê-uơ chusêyô.]

  Đến ngã tư kia, rẽ trái rồi dừng xe lại cho tôi nhé.

 • listen
 • Lái xe:
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi ạ.

 • listen
 • Khách:
 • 여기에서 잠시만 기다려 주세요. 5분이면 됩니다.

  [Yơghi-êsơ chamsi-man kiđaryơ chusêyô. Ôbuni-myơn tuêmniđa.]

  Chú chờ ở đây một chút nhé. 5 phút thôi.

 • listen
 • Lái xe:
 • 네, 그러지요.

  [Nê, kưrơ-chiyô.]

  Vâng, tôi sẽ chờ.

 • listen
Câu ngắn 2
 • 택시 타는 곳이 어디입니까?

  [Thecs’i tha-nưn kôsi ơđiimnik’a?]

  Chỗ bắt tắc xi ở đâu?

 • listen
 • 여기 세워 주세요. 내리겠습니다.

  [Yơghi sê-uơ chusêyô. Nerighês’ưmniđa.]

  Dừng xe ở đây cho tôi. Tôi sẽ xuống ở đây.

 • listen
 • 잠시만 기다려 주십시오.

  [Chamsi-man kiđaryơ chusips’iô.]

  Xin chờ một chút.

 • listen
 • 트렁크 좀 열어 주세요.

  [Thưrơngkhư chôm yơrơ chusêyô.]

  Anh mở giùm cốp xe.

 • listen
 • 6시 전에 공항에 도착해야 하는데 빨리 좀 가 주세요.

  [Yơsơs’i chơnê kông-hang-ê tôchhakheya ha-nưnđê p’alli chôm ka chusêyô.]

  Tôi phải đến sân bay trước 6 giờ, xin anh đi nhanh lên giùm.

 • listen
 • 어디에서 내리실 건가요?

  [Ơđi-êsơ nerisil k’ơn-gayô?]

  Anh/chị xuống ở đâu ạ?

 • listen
 • 교차로 전에 세워 주십시오.

  [Kyôchharô chơnê sê-uơ chusips’iô.]

  Cho tôi xuống ở trước ngã tư.

 • listen
 • 이 가방을 트렁크에 실어 주시겠습니까?

  [I gabang-ưl thưrơngkhưê sirơ chusighês’ưmnik’a?]

  Anh giúp tôi cất túi này vào cốp xe được không?

 • listen
 • 에어컨 좀 켜 주세요.

  [Êơkhơn chôm khyơ chusêyô.]

  Xin anh /chị bật giùm máy điều hòa.

 • listen
 • 공항으로 가 주세요.

  [Kông-hang-ưrô ga chusêyô.]

  Cho tôi đến sân bay.

 • listen
 • 저기 보이는 횡단보도를 지나서 내려 주세요.

  [Chơghi pôi-nưn huêngđanbôđôrưl chinasơ neryơ chusêyô.]

  Qua chỗ sang đường dành cho người đi bộ ở đằng kia, anh cho tôi xuống nhé.

 • listen
 • 이 주소가 어디인지 아세요?

  [I chusôga ơđiinchi asêyô?]

  Anh có biết địa chỉ này ở đâu không?

 • listen
 • 이 주소로 가 주시겠습니까?

  [I chusôrô ga chusighês’ưmnik’a?]

  Anh đưa tôi đến địa chỉ này được không?

 • listen
 • 여기에서 내리겠습니다.

  [Yơghi-êsơ nerighês’ưmniđa.]

  Tôi xuống ở đây.

 • listen
 • 거스름돈 여기 있습니다.

  [Kơsưrưmt’ôn yơghi is’ưmniđa.]

  Tiền thừa đây ạ.

 • listen