KBS World Radio

BÀI 3. Tại khách sạn

Câu ngắn 1
 • A:
 • 아침식사가 포함된 요금입니까?

  [Achhimsics’aga phôhamđuên yôgưmimnik’a?]

  Giá này có bao gồm cả ăn sáng không ạ?

 • listen
 • B:
 • 네, 아침식사가 포함된 요금입니다.

  [Nê, achhimsics’aga phôhamđuên yôgưmimniđa.]

  Vâng, có bao gồm cả ăn sáng ạ.

 • listen
 • A:
 • 여기서 예약할 수 있나요?

  [Yơghisơ yêyakhal s’u innayô?]

  Tôi đặt phòng trước ở đây có được không?

 • listen
 • B:
 • 네, 여기서 예약할 수 있습니다.

  [Nê, yơghisơ yêyakhal s’u is’ưmniđa.]

  Vâng, đặt phòng trước ở đây cũng được ạ.

 • listen
 • A:
 • 비즈니스센터가 어디에 있어요?

  [Pi-chư-nis’ưs’ênthơga ơđi-ê is’ơyô?]

  Khu dịch vụ văn phòng ở đâu ạ?

 • listen
 • B:
 • 2층에 비즈니스센터가 있습니다.

  [Ichhưng-ê pi-chư-nis’ưs’ênthơga is’ưmniđa.]

  Khu dịch vụ văn phòng ở tầng 2.

 • listen
 • A:
 • 그 방은 조용한 방인가요?

  [Kư pang-ưn chôyông-han pang-in-gayô?]

  Phòng đó có yên tĩnh không?

 • listen
 • B:
 • 네, 저희 호텔에서 제일 조용한 방입니다.

  [Nê, chơhi hôthêrêsơ chêil chôyông-han pang-imniđa.]

  Vâng, phòng đó là phòng yên tĩnh nhất ở khách sạn chúng tôi.

 • listen
 • A:
 • 중국에서 오신 손님이신가요?

  [Chunggughêsơ ôsin sônnimisin-gayô?]

  Anh/chị là khách đến từ Trung Quốc phải không ạ?

 • listen
 • B:
 • 네, 중국에서 왔습니다.

  [Nê, Chunggughêsơ oas’ưmniđa.]

  Vâng, tôi đến từ Trung Quốc .

 • listen
 • A:
 • 이 호텔에서 항공권 예약이 가능합니까?

  [I hôthêrêsơ hanggôngk’uơn yêyaghi ka-nưng-hamnik’a?]

  Ở khách sạn này, tôi có thể đặt vé máy bay được không?

 • listen
 • B:
 • 네, 가능합니다. 예약해 드릴까요?

  [Nê, ka-nưng-hamniđa. Yêyakhe tưrilk’ayô?]

  Vâng, được ạ. Tôi đặt vé cho anh/chị nhé?

 • listen
 • A:
 • 프런트에 귀중품을 맡겨도 되나요?

  [Phưrônthưê kuy-chungphumưl mak’yơđô tuê-nayô?]

  Tôi có thể gửi đồ có giá trị ở quầy tiếp tân được không?

 • listen
 • B:
 • 네, 귀중품을 맡기셔도 됩니다.

  [Nê, kuy-chungphumưl mak’isyơđô tuêmniđa.]

  Vâng, gửi ở đây cũng được ạ.

 • listen
 • A:
 • 제 이름으로 예약했는데 방이 예약되어 있나요?

  [Chê irưmưrô yêyakhennưnđê pang-i yêyact’uê-ơ innayô?]

  Tôi đã đặt phòng trước bằng tên của tôi, không biết phòng đã được chưa?

 • listen
 • B:
 • 네, 오늘부터 3일 동안 싱글 룸으로 예약되어 있습니다.

  [Nê, ô-nưlbuthơ samil tông-an singgưl lumưrô yêyact’uê-ơ is’ưmniđa.]

  Vâng ạ. Phòng đơn đã được đặt trước trong 3 ngày tính từ ngày hôm nay.

 • listen
Câu ngắn 2
 • 더 싼 방은 없습니까?

  [Tơ s’an pang-ưn ơps’ưmnik’a?]

  Không có phòng nào rẻ hơn à ?

 • listen
 • 온수가(더운 물이) 나오지 않아요.

  [Ônsuga(Tơun muri) naô-chi anayô.]

  Không có nước nóng.

 • listen
 • 룸서비스를 부탁합니다.

  [Lumsơbisưrưl puthakhamniđa.]

  Tôi muốn sử dụng dịch vụ phục vụ phòng.

 • listen
 • 외부로 전화는 어떻게 합니까?

  [Uêburô chơn-hoa-nưn ơt’ơkhê hamnik’a?]

  Gọi điện ra bên ngoài như thế nào?

 • listen
 • 방을 바꾸고 싶어요.

  [Pang-ưl pak’ugô siphơyô.]

  Tôi muốn đổi phòng.

 • listen
 • 키를 방 안에 두고 나왔는데 문이 잠겨 버렸어요.

  [Khirưl pang anê tugô naoannưnđê muni chamgyơ pơryơs’ơyô.]

  Tôi để chìa khóa trong phòng và đi ra ngoài nên cửa bị khóa rồi.

 • listen
 • 귀중품을 이곳에 맡겨도 되겠습니까?

  [Kuy-chungphumưl igôsê mak’yơđô tuêghês’ưmnik’a?]

  Tôi gửi đồ có giá trị ở đây có được không ạ?

 • listen
 • 세탁을 하고 싶습니다.

  [Sêthagưl hagô sips’ưmniđa.]

  Tôi muốn giặt quần áo.

 • listen
 • 팩스를 보내고 싶습니다.

  [Phecs’ưrưl pô-negô sips’ưmniđa.]

  Tôi muốn gửi fax.

 • listen
 • 공항까지 갈 택시를 불러 주세요.

  [Kông-hangk’a-chi gal thecs’irưl pullơ chusêyô.]

  Gọi giúp tôi một chiếc tắc xi đi sân bay.

 • listen