KBS World Radio

BÀI 4. Tại nhà hàng

 • 식 당[sict’ang]nhà hàng, hiệu ăn
 • 메 뉴[mê-nyu]thực đơn
 • 맛있다[masit’a]ngon
 • 맛없다[mađơpt’a]không ngon
 • 맵 다[mept’a]cay
 • 짜 다[ch’ađa]mặn
 • 시키다[sikhiđa]gọi (món ăn)
 • 그 릇[kưrưt]bát
 • 후 식[husic]món tráng miệng
 • [pap]cơm
 • 김 치[kimchhi]Kimchi(dưa Hàn Quốc)
 • 반 찬[panchhan]thức ăn
 • 먹 다[mơct’a]ăn
 • 마시다[masiđa]uống
 • 배고프다[pegôphưđa]đói
 • 배부르다[peburưđa]no
 • 주문하다[chu-munhađa]gọi món ăn/đặt hàng
 • 추가하다[chhugahađa]thêm