Nghe Menu Nghe nội dung
Không hiển thị nữa trong hôm nay.

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : CData section not finished Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm t in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): u học sinh người Việt Nam vi phạm quy định tự cách ly tại in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : PCDATA invalid Char value 29 in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): u học sinh người Việt Nam vi phạm quy định tự cách ly tại in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): h người Việt Nam vi phạm quy định tự cách ly tạinhà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): �t Nam vi phạm quy định tự cách ly tạinhà ở thà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'atilde' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): y tạinhà ở thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla đã in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ở thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla đã được bà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'ograve' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): � Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla đã được bàn giao cho Phò in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'yacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ��c Jeolla đã được bàn giao cho Phòng quản lý in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ave;n giao cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh ở thà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): nh ở thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla. 3 du học sinh nà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'atilde' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): rave;nh phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla. 3 du học sinh này đã in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'ocirc' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Bắc Jeolla. 3 du học sinh này đã bị triệu tập hô in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'atilde' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): đã bị triệu tập hôm 5/4 để điều tra, hiện đã in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'aacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): hôm 5/4 để điều tra, hiện đã được đưa về cá in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'iacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): đã được đưa về cách ly tại một cơ sở do chí in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 187: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): �ưa về cách ly tại một cơ sở do chính quyền thà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 188: parser error : Entity 'nbsp' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string():   in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'nbsp' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Để ngăn chặn dịch COVID-19 du nhập từ nước ngoài in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'nbsp' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Để ngăn chặn dịch COVID-19 du nhập từ nước ngoài in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Để ngăn chặn dịch COVID-19 du nhập từ nước ngoài in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'iacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): �ch COVID-19 du nhập từ nước ngoài, từ 1/4, Chí in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): du nhập từ nước ngoài, từ 1/4, Chính phủ Hà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'atilde' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): nước ngoài, từ 1/4, Chính phủ Hàn Quốc đã in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'aacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): từ 1/4, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai cá in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'nbsp' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): uần bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh,  in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'ocirc' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): đối với tất cả những người nhập cảnh, gồm cả cô in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'acirc' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): i tất cả những người nhập cảnh, gồm cả công dâ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): � những người nhập cảnh, gồm cả công dân Hà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): gười nhập cảnh, gồm cả công dân Hàn và in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ồm cả công dân Hàn và người nước ngoà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'uacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): c;ng dân Hàn và người nước ngoài cư trú in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): rc;n Hàn và người nước ngoài cư trú dà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): e; người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 189: parser error : Entity 'nbsp' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): �ớc ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc.&nbsp in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'iacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Sau gần một tuần triển khai, tính đến 6 giờ chiều 5/4 đ&a in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'atilde' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ��n một tuần triển khai, tính đến 6 giờ chiều 5/4 đã in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'oacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): tuần triển khai, tính đến 6 giờ chiều 5/4 đã có in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): đến 6 giờ chiều 5/4 đã có 11 người nước ngoà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): acute; 11 người nước ngoài bị từ chối nhập cảnh và in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'aacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): từ chối nhập cảnh và nhiều trường hợp vi phạm cá in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'aacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): à nhiều trường hợp vi phạm các quy định tự cá in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): m các quy định tự cách ly, như 1 người Anh ở thà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'aacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): n (tỉnh Gyeonggi), 2 người Ba Lan ở quận Yongsan, 1 người Phá in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'ocirc' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Lan ở quận Yongsan, 1 người Pháp ở quận Mapo (thủ đô in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): cute;p ở quận Mapo (thủ đô Seoul), 1 người Đức ở thà in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 191: parser error : Sequence ']]>' not allowed in content in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): �n Mapo (thủ đô Seoul), 1 người Đức ở thành phố Busan. in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Chương trình

Tin tức

Thời lượng 10 phút (từ thứ Hai đến thứ Sáu), Thời lượng 10 phút (thứ Bảy)

Lăng kính kinh tế

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Hai)

Hiệu sách Radio

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Ba)

Âm điệu ngàn xưa

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Tư)

Vì một bán đảo thống nhất

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Năm)

Chuyện từ Seoul

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Sáu)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thời lượng 5 phút (phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Tán gẫu cuối tuần

Sat, 00:10 - 00:30

Giai điệu bạn bè

Thời lượng 30 phút (phát sóng vào Chủ Nhật)

Theo chủ đề

Xem tất cả

Lựa chọn của ban biên tập

Video clip

Xem tất cả

Giải trí

Xem tất cả

Visit Seoul
MigrantWorkers Center
Koreana : Korean culture & arts
VisitKorea - AboutKorea
Seoul, a People-Centered City | Seoul Metropolitan Government
The Korea Foundation
Southwest Seoul Global Center