Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ba chị em dũng cảm (5) 병 주고 약 주네

2023-12-04

Mẫu câu trong tuần 
병 주고 약 주네 (Vừa đấm vừa xoa)
[byeong ju-go yak ju-ne]

Phân tích 
Câu thành ngữ ở dạng thân mật trống không, dùng khi chỉ trích những hành động làm hại ai rồi lại tỏ ý giúp đỡ người đó.

      bệnh
주다   cho
-     yếu tố có chức năng liệt kê
      thuốc
주다   cho
-     đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật

(bệnh) + 주다 (cho) + - (yếu tố có chức năng liệt kê) + (thuốc) + 주다 (cho) + - (đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật) =  주고  주네 (Vừa đấm vừa xoa)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Vừa đấm vừa xoa"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
병 주고 약 주네
(byeong ju-go yak ju-ne)
Thân mật kính trọng
병 주고 약 주네요 
(byeong ju-go yak ju-ne-yo)

* Ứng dụng mẫu câu "Vừa đấm vừa xoa"
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Người mẹ rất bực mình vì con trai không nghe lời nhưng giờ lại được 10 điểm bài thi toán.
얘가 병 주고 약 주네.
(yae-ga byeong ju-go yak ju-ne)
Thằng bé này vừa đấm vừa xoa nhỉ.
Giám đốc thưởng lương tăng ca nhiều hơn so với bình thường trong khi mọi nhân viên đang bất mãn.
사장님이 병 주고 약 주네요.
(sa-jang-ni-mi byeong ju-go yak ju-ne-yo)
Giám đốc vừa đấm vừa xoa nhỉ.

Lựa chọn của ban biên tập