Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Những nữ sinh khiêu vũ (7) 할래요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-07-13

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

할래요 (Tôi sẽ làm)

[hal-lae-yo]


Phân tích

Câu dùng khi người nói muốn làm hay dự định làm một việc gì đó, ở dạng thân mật kính trọng. 

하다           làm

-ㄹ래         yếu tố thể hiện ý chí sẽ làm gì đó

-아/어요   đuôi câu dạng thân mật kính trọng

* 하다 (làm) + -ㄹ래 (yếu tố thể hiện ý chí sẽ làm gì đó) + -아/어요 (đuôi câu dạng thân mật kính trọng) = 할래요.  (Tôi sẽ làm.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Tôi sẽ làm".

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không할래. (hal-lae)
Thân mật kính trọng
할래요. (hal-lae-yo)
Kính trọng

하겠습니다. 

(ha-get-seum-ni-ta)


* Ứng dụng mẫu câu "Tôi sẽ làm".

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Xin khuyên tai cũ của bạn.

나 할래. 

(na hal-lae)

Để tớ đeo.
Xung phong làm lớp trưởng.

저 할래요. 

(jo hal-lae-yo)

Em muốn làm ạ.
Xung phong nhận thực hiện dự án mới. 

저 하겠습니다.

(jo ha-get-seum-ni-ta)

Em sẽ làm ạ.


Lựa chọn của ban biên tập