Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đường đến sân bay (13) 택도 없지

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-11-22

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

택도 없지 (Sao mà làm được!)

[taek-do eop-ji]


Phân tích 

Câu nói ở dạng thân mật trống không, dùng khi nhận định lời nói của đối phương không có khả năng thực hiện được.


택    lý lẽ (tiếng địa phương của từ “턱”)

도    cũng

없다    không có

-지    đuôi kết thúc câu dùng khi xác nhận điều mà người nói nghĩ rằng người nghe đã biết


* 택/턱 (lý lẽ) + (cũng) + 없다 (không có) + -지 (đuôi kết thúc câu) = 택도 없지/턱도 없지 (Sao mà làm được!)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Sao mà làm được!"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
택도 없지
(taek-do eop-ji)
Thân mật kính trọng

택도 없지요

(taek-do eop-ji-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Sao mà làm được!"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Trả lời khi được hỏi một hộp thịt có đủ cho 5 người ăn hay không.

택도 없지. 너무 적어.

(taek-do eop-ji. neo-mu jeo-geo)

Làm sao mà đủ được. Ít quá.
Khuyên anh đồng nghiệp soạn lại bản báo cáo bị sai mẫu, khi anh hỏi có nên cứ nộp vậy cho cấp trên có tính khắt khe được hay không.

택도 없지요. 얼른 다시 하세요.

(taek-do eop-ji-yo. eol-leun da-si ha-se-yo)

Không được đâu. Anh nên làm lại luôn đi.


Lựa chọn của ban biên tập