Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Nhà sản xuất (4) 그만하자

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2019-07-29

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

그만하자 (Dừng lại thôi)

[Geu-man-ha-ja]


Phân tích

Câu nói ở dạng thân mật, được sử dụng để đề nghị đối phương hãy dừng lại một việc gì đó.

그만하다    dừng lại, thôi làm một việc gì đó

-자              đuôi câu rủ rê ở dạng thân mật

             

* 그만하다 (dừng lại) + -자 (đuôi câu rủ rê ở dạng thân mật) = 그만하자 (Dừng lại thôi)


Cách diễn đạt


* Các dạng kính ngữ của câu “Dừng lại thôi

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật

그만하자. (Geu-man-ha-ja)

그만. (Geu-man)

그만해. (Geu-man-hae)

Kính trọng thân mật
그만합시다. (Geu-man-hap-ssi-ta)


* Các ứng dụng câu “Dừng lại thôi” trong giao tiếp tiếng Hàn

Ví dụ
Nghĩa

- 설거지 좀 그만하자.

(Seol-geo-ji-jom-geu-man-ha-ja)

- 그만 설거지하자.

(Geu-man-seol-geo-ji-ha-ja)

Ngừng rửa bát thôi.

- 잔소리 그만해.

(Jan-so-ri-geu-man-hae)

- 그만 잔소리해.

(Geu-man-jan-so-ri-hae)

- 잔소리 그만.

(Jan-so-ri-geu-man)

Em hãy thôi càu nhàu đi.

- 노래 좀 그만하자.

(Noh-rae-jom-geu-man-ha-ja)

- 그만 노래하자.

(Geu-man-noh-rae-ha-ja)

Ngừng hát hò lại thôi.

- 그만 사자.

(Geu-man-sa-ja)

Ngừng mua lại thôi.

- 그만 먹자.

(Geu-man-meok-ja)

Ngừng ăn lại thôi.
- 그만 놀자.

(Geu-man-nol-jja)

Ngừng chơi lại thôi.


Lựa chọn của ban biên tập