Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Hắc kỵ sĩ (8) 잠깐만요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-02-24

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

잠깐만요 (Chờ một chút)

[jam-kkan-man-nyo]


Phân tích

Câu nói bảo đối phương chờ trong giây lát ở dạng thân mật kính trọng.

잠깐      một chút, một lát

-만         “chỉ”, yếu tố đứng sau và nhấn mạnh cho danh từ 

-요         đuôi câu thân mật kính trọng

                                        

* 잠깐 (một chút, một lát) + -만 (“chỉ”, yếu tố đứng sau và nhấn mạnh cho danh từ) + -요 (đuôi câu thân mật kính trọng) = 잠깐만요 (Chờ một chút)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu “Chờ một chút

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
잠깐만. (jam-kkan-man)
잠깐만 기다려. (jam-kkan-man-gi-ta-ryo)
Thân mật kính trọng잠깐만요. (jam-kkan-man-nyo)
잠깐만 기다리세요. (jam-kkan-man-gi-ta-ri-se-yo)
Kính trọng
잠깐만 기다리십시오. (jam-kkan-man-gi-ta-ri-sip-si-oh)


* Ứng dụng mẫu câu “Chờ một chút”

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Nói với nhân viên thu ngân khi thanh toán tiền mà chưa tìm ra thẻ.

잠깐만요. 카드 좀 찾을게요.

(jam-kkan-man-nyo. kha-teu-jom-cha-jeul-ke-yo)

Chờ một chút, để tôi tìm thẻ đã.
Bảo bạn chờ mình tìm số điện thoại trong danh bạ.

잠깐만. 전화번호 찾아볼게.

(jam-kkan-man. jeon-hwa-beon-ho-cha-ja-bol-ke)

Cậu chờ một chút nhé. Để tớ tìm xem.
Nói với người gõ cửa buồng vệ sinh khi bạn đang ở trong.

잠깐만요. 안에 사람 있어요.

(jam-kkan-man-nyo. a-ne-sa-ram-i-sseo-yo)

Xin chờ một chút. Có người bên trong.


* Câu nói khác có nghĩa “Chờ một chút”

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không잠시만. (jam-si-man)
잠시만 기다려. (jam-si-man-gi-ta-ryo)
Thân mật kính trọng
잠시만요. (jam-si-man-nyo)
잠시만 기다리세요. (jam-si-man-gi-ta-ri-se-yo)
Kính trọng
잠시만 기다리십시오. (jam-si-man-gi-ta-ri-sip-si-oh)


Lựa chọn của ban biên tập