Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Những nữ sinh khiêu vũ (5) 잘 가

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-06-29

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

잘 가 (Đi cẩn thận nhé)

[jal ga]


Phân tích

Câu dùng để chào tạm biệt đối phương trước khi đối phương rời đi tại thời điểm nói, ở dạng thân mật trống không. 

잘             tốt, giỏi

가다         đi 

-아/어      đuôi câu dạng thân mật trống không

* 잘 (tốt, giỏi) + 가다 (động từ "đi") + -아/어 (đuôi câu dạng thân mật trống không) = 잘 가. (Đi cẩn thận nhé.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Đi cẩn thận nhé".

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
잘 가. (jal ga)
Thân mật kính trọng

잘 가요. (jal ga-yo)

안녕히 가세요. 

(a-nyeong-hi ga-se-yo)

Kính trọng

안녕히 가십시오. 

(a-nyeong-hi ga-sip-si-o)


* Ứng dụng mẫu câu "Đi cẩn thận nhé".

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Chào tạm biệt đồng nghiệp.

잘 가요. (jal ga-yo)

안녕히 가세요. 

(a-nyeong-hi ga-se-yo)

Anh / chị đi cẩn thận nhé ạ.
Chào tạm biệt khách hàng.

안녕히 가십시오. 

(a-nyeong-hi ga-sip-si-o)

Quý khách đi cẩn thận nhé ạ.


Lựa chọn của ban biên tập