Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Những nữ sinh khiêu vũ (13) 몇 살이세요?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-08-24

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

몇 살이세요? (Anh bao nhiêu tuổi vậy?)

[myeot sa-ri-se-yo]


Phân tích

Câu dùng khi người nói muốn hỏi tuổi tác của đối phương ở dạng kính trọng.


몇         bao nhiêu, mấy

살         tuổi

이         là

-세요    đuôi câu dạng kính trọng


* 몇 (bao nhiêu, mấy) + 살 (tuổi) + 이 (là) +  -세요 (đuôi câu dạng kính trọng) = 몇 살이세요? (Anh bao nhiêu tuổi vậy?)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

몇 살이야?

(myeot sa-ri-ya)

Thân mật kính trọng몇 살이에요? (myeot sa-ri-e-yo)
Kính trọng

몇 살이세요?

(myeot sa-ri-se-yo)

연세가 어떻게 되세요? 

(yeon-se-ka eo-tteo-ke toe-se-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Hỏi tuổi em bé trên tàu điện ngầm.
아가야 몇 살이야? 

(a-ka-ya myeot sa-ri-ya)

Em mấy tuổi rồi?
Hỏi tuổi em gái của đồng nghiệp.

동생이 몇 살이에요?

(tong-saeng-i myeot sa-ri-e-yo)

Em gái chị bao nhiêu tuổi ạ?
Hỏi tuổi bệnh nhân.

연세가 어떻게 되세요? 

(yeon-se-ka eo-tteo-ke toe-se-yo)

Bác bao nhiêu tuổi ạ?


Lựa chọn của ban biên tập