Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Bác sĩ trại giam (1) 확실해요?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-11-29

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

확실해요? (Anh có chắc không?)

[hwak-sil-hae-yo]


Phân tích 

Câu dùng để kiểm tra xem nội dung lời nói của đối phương có thực sự chính xác hay không ở dạng thân mật kính trọng


확실하다    chắc, rõ

-여요?        đuôi câu hỏi thân mật kính trọng


* 확실하다 (như vậy) + -여요? (đuôi câu hỏi thân mật kính trọng) = 확실해요(Có chắc không?)


Cách diễn đạt  

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh có chắc không?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
확실해?
(hwak-sil-hae)
Thân mật kính trọng

확실해요?

(hwak-sil-hae-yo)

Kính trọng
확실합니까?
(hwak-sil-ham-ni-kka)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh có chắc không?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Hỏi lại để xác nhận khi nghe bạn nói rằng giá nhà sẽ giảm vào năm sau.

확실해? 

(hwak-sil-hae)

Bạn có chắc không?
Hỏi lại để xác nhận khi nhân viên cấp dưới hay thất hứa đã hẹn rằng sẽ nộp báo cáo trong ngày mai.

확실합니까? 

(hwak-sil-ham-ni-kka)

Cậu có chắc không?


Lựa chọn của ban biên tập