Nơi xưa kia là chùa Boseong (Bảo Thánh) của một trường phái tôn giáo Hàn Quốc mang tên Cheodogyo (Thiên đạo giáo), địa điểm bí mật in bản tuyên ngôn độc lập của Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Nơi xưa kia là chùa Boseong (Bảo Thánh) của một trường phái tôn giáo Hàn Quốc mang tên Cheodogyo (Thiên đạo giáo), địa điểm bí mật in bản tuyên ngôn độc lập của Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Nơi xưa kia là chùa Boseong (Bảo Thánh) của một trường phái tôn giáo Hàn Quốc mang tên Cheodogyo (Thiên đạo giáo), địa điểm bí mật in bản tuyên ngôn độc lập của Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Nơi xưa kia là chùa Boseong (Bảo Thánh) của một trường phái tôn giáo Hàn Quốc mang tên Cheodogyo (Thiên đạo giáo), địa điểm bí mật in bản tuyên ngôn độc lập của Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Nơi xưa kia là chùa Boseong (Bảo Thánh) của một trường phái tôn giáo Hàn Quốc mang tên Cheodogyo (Thiên đạo giáo), địa điểm bí mật in bản tuyên ngôn độc lập của Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Nơi xưa kia là chùa Boseong (Bảo Thánh) của một trường phái tôn giáo Hàn Quốc mang tên Cheodogyo (Thiên đạo giáo), địa điểm bí mật in bản tuyên ngôn độc lập của Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919