Tượng đồng ông Song Byeong-hee, người đã đọc bản tuyên ngôn độc lập Kỉ Vị, đồng thời là một trong 33 đại diện nhân dân lãnh đạo Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Tượng đồng ông Song Byeong-hee, người đã đọc bản tuyên ngôn độc lập Kỉ Vị, đồng thời là một trong 33 đại diện nhân dân lãnh đạo Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Tượng đồng ông Song Byeong-hee, người đã đọc bản tuyên ngôn độc lập Kỉ Vị, đồng thời là một trong 33 đại diện nhân dân lãnh đạo Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919