Tượng đồng liệt sĩ Yoo Kwan-soon, người dẫn dắt phong trào vận động Độc lập vạn tuế, sau đó đã bị bắt và hy sinh trong ngục

Tượng đồng liệt sĩ Yoo Kwan-soon, người dẫn dắt phong trào vận động Độc lập vạn tuế, sau đó đã bị bắt và hy sinh trong ngục

Tượng đồng liệt sĩ Yoo Kwan-soon, người dẫn dắt phong trào vận động Độc lập vạn tuế, sau đó đã bị bắt và hy sinh trong ngục