Nơi từng có nhà hàng Taehwagwan (Thái Hòa Quán), địa điểm chứng kiến 33 đại diện nhân dân tập hợp lại để đọc tuyên ngôn độc lập

Nơi từng có nhà hàng Taehwagwan (Thái Hòa Quán), địa điểm chứng kiến 33 đại diện nhân dân tập hợp lại để đọc tuyên ngôn độc lập

Nơi từng có nhà hàng Taehwagwan (Thái Hòa Quán), địa điểm chứng kiến 33 đại diện nhân dân tập hợp lại để đọc tuyên ngôn độc lập