Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Công viên Dosan, nơi lưu giữ thi hài của nhà hoạt động cách mạng Ahn Chang-ho, hiệu Dosan (Đảo Sơn)

Nhà tưởng niệm Dosan Ahn Chang-ho trong công viên