Công viên Tapgol, nơi khởi đầu Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Công viên Tapgol, nơi khởi đầu Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Công viên Tapgol, nơi khởi đầu Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Công viên Tapgol, nơi khởi đầu Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Công viên Tapgol, nơi khởi đầu Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Công viên Tapgol, nơi khởi đầu Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Palgakjeong (Đình Bát giác), nơi đại diện học sinh đọc tuyên ngôn độc lập