Đài Chungyeoldae (Trung liệt đội) : Đàn thờ các nghĩa sĩ có công với tổ quốc

Đài Chungyeoldae (Trung liệt đội) : Đàn thờ các nghĩa sĩ có công với tổ quốc

Đài Chungyeoldae (Trung liệt đội) : Đàn thờ các nghĩa sĩ có công với tổ quốc

Đài Chungyeoldae (Trung liệt đội) : Đàn thờ các nghĩa sĩ có công với tổ quốc

Đài Chungyeoldae (Trung liệt đội) : Đàn thờ các nghĩa sĩ có công với tổ quốc