• Để đảm bảo thống kê được chính xác, đề nghị quý thính giả chỉ chọn một câu trả lời cho từng câu hỏi trong trường hợp không có chỉ dẫn hoặc yêu cầu đặc biệt nào.
1. Bạn có nghe KBS WORLD RADIO trong vòng một tháng gần đây không?
  •  Có (Đi tiếp đến câu số 2)
  •  Không (Kết thúc bản thăm dò)