Skip to content

奥运透视

跳水 diving

起跳腾空、空中转体、完美入水,两秒钟内搞定。奥运会跳水运动分为2项:跳板跳水和跳台跳水。跳板跳水,运动员利用长达3米的硬铝质跳水板增加弹跳,从而在空中完成各种高难度动作;跳台跳水,运动员在10米高的固定跳台上起跳完成跳水动作。

主要日程

  • 07.26 双人10米跳台, 决赛 (男子)
  • 08.01 3 米跳板, 决赛 (女子)
  • 08.03 3 米跳板, 决赛 (男子)
  • 08.05 10 米跳台, 决赛 (女子)
  • 08.07 10 米跳台, 决赛 (男子)

选手名单

  • Woo Ha-ram
  • Kim Young-nam
  • Kim Su-ji
  • Kwon Ha-lim
  • Kim Yeong-taek
TOP