Check out the media player on the upper hand side of each language service's website.
Click Win.K to listen to the broadcast.

 

25th March, 2017
KST UTC Win.K 11
00:00 15:00 Vietnamese
01:00 16:00 Spanish
02:00 17:00 Arabic
03:00 18:00 Russian
04:00 19:00 French
05:00 20:00 German
06:00 21:00 English
06:30 21:30 French
07:30 22:30 Russian
08:00 23:00 Japanese
09:00 0:00 Chinese
10:00 1:00 Korean
12:00 3:00 Japanese
13:00 4:00 Chinese
14:00 5:00 Spanish
15:00 6:00 Indonesian
16:00 7:00 Korean
17:00 8:00 English
18:00 09:00 Russian
18:30 09:30 Vietnamese
19:30 10:30 Russian
20:00 11:00 English
21:00 12:00 French
22:00 13:00 Russian
22:30 13:30 English
23:00 14:00 German

 

Win.K Music Schedule
KST Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon
00:00 [German] K-Pop Interactive [Chinese] K-Pop Interactive
00:50 [Arabic] K-Pop Interactive [German] K-Pop Interactive
01:40 [Russian] K-Pop Interactive [Spanish] K-Pop Interactive
02:30 [English] K-Pop Connection
03:30 [German] K-Pop Interactive [French] K-Pop Interactive
04:20 [Arabic] K-Pop Interactive [Russian] K-Pop Interactive
05:10 [French] K-Pop Interactive [German] K-Pop Interactive
06:00 [English] K-Pop Connection
07:00 [Spanish] K-Pop Interactive [Arabic] K-Pop Interactive
07:50 [English] K-Pop Interactive [Korean] K-Pop Interactive
08:40 [Chinese] K-Pop Interactive [Chinese] K-Pop Interactive
09:30 [English] K-Pop Connection
10:30 [Japanese] K-Pop Interactive [Japanese] K-Pop Interactive
11:20 [Korean] K-pop Interactive [Vietnamese] K-pop Interactive
12:10 [Spanish] K-Pop Interactive [Spanish] K-Pop Interactive
13:00 [English] K-Pop Connection
14:00 [Chinese] K-Pop Interactive [Chinese] K-Pop Interactive
14:50 [Vietnamese] K-Pop Interactive [Vietnamese] K-Pop Interactive
15:40 [Indonesian] K-Pop Interactive [Indonesian] K-Pop Interactive
16:30 [English] K-Pop Connection
17:30 [Korean] K-pop Interactive [Vietnamese] K-pop Interactive
18:20 [Russian] K-Pop Interactive [Japanese] K-Pop Interactive
19:10 [Japanese] K-Pop Interactive [Chinese] K-Pop Interactive
20:00 [English] K-Pop Connection
21:00 [Japanese] K-Pop Interactive [Japanese] K-Pop Interactive
21:50 [Chinese] K-Pop Interactive [Indonesian] K-Pop Interactive
22:40 [English] K-Pop Interactive [English] K-Pop Interactive
23:00 [English] K-Pop Connection

 

go to TOP
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>