Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kong

Kong

Lịch phát chương trình kong KBS WORLD Radio

January 29th, 2024

 • KST Mon Tue Wed Thu Fri
  17:00-17:10 News Today
  17:10-19:10 Wonder Hours with Hyerim
  19:10-20:00 Korea 24
  20:00-21:00 K-POP Connection
  21:00-21:15 Global Audiobook: Once Upon a Time in Korea Books on Demand Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea Sounds of Korea
  21:15-21:20 Drama Lines
  21:20-23:20 Wonder Hours with Hyerim
  23:20-00:10 Korea 24
  00:10-00:25 Global Audiobook: Once Upon a Time in Korea Books on Demand Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea Sounds of Korea
  00:25-00:30 Drama Lines
  00:30-01:30 K-POP Connection
  01:30-01:45 Global Audiobook: Once Upon a Time in Korea Books on Demand Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea Sounds of Korea
  01:45-01:50 Drama Lines
  01:50-02:40 Korea 24
  02:40-04:40 Wonder Hours with Hyerim
  04:40-04:55 Global Audiobook: Once Upon a Time in Korea Books on Demand Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea Sounds of Korea
  04:55-05:00 Drama Lines
  05:00-06:00 K-POP Connection
  06:00-06:15 Global Audiobook: Once Upon a Time in Korea Books on Demand Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea Sounds of Korea
  06:15-06:20 Drama Lines
  06:20-08:20 Wonder Hours with Hyerim
  08:20-09:20 K-POP Connection
  09:20-09:35 Global Audiobook: Once Upon a Time in Korea Books on Demand Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea Sounds of Korea
  09:35-09:40 Drama Lines
  09:40-11:40 Wonder Hours with Hyerim
  11:40-12:40 K-POP Connection
  12:40-12:55 Global Audiobook: Once Upon a Time in Korea Books on Demand Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea Sounds of Korea
  12:55-13:00 Drama Lines
  13:00-14:00 K-POP Connection
  14:00-16:00 Wonder Hours with Hyerim
  16:00-17:00 K-POP Connection
 • KST Sat Sun
  17:00-19:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  19:00-20:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  20:00-22:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  22:00-23:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  23:00-01:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  01:00-02:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  02:00-04:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  04:00-05:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  05:00-07:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  07:00-08:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  08:00-10:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  10:00-11:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  11:00-13:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  13:00-14:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  14:00-16:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  16:00-17:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop