Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Những nữ sinh khiêu vũ (1) 거기서 거기야

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-06-01

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

거기서 거기야 (Chẳng khác gì nhau)

[geo-gi-seo geo-gi-ya]


Phân tích

Câu dùng khi người nói muốn nhấn mạnh hay khẳng định mức độ giống nhau, không có sự khác biệt để so sánh những thứ tương đồng ở dạng thân mật trống không. 


거기      ở đó

-서        yếu tố gắn sau danh từ chỉ địa điểm

-야         đuôi câu cảm thán dạng thân mật trống không

* 거기   (ở đó) + -서 (yếu tố gắn sau danh từ chỉ địa điểm) + 거기(ở đó) + -야  (đuôi câu cảm thán dạng thân mật trống không) = 거기서 거기야. (Chẳng khác gì nhau.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Chẳng khác gì nhau".

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
거기서 거기야. (geo-gi-seo geo-gi-ya)
Thân mật kính trọng
거기서 거기예요. (geo-gi-seo geo-gi-ye-yo)
Kính trọng
거기서 거기입니다. (geo-gi-seo geo-gi-im-ni-ta)


* Ứng dụng mẫu câu "Chẳng khác gì nhau".

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Nhờ bạn chọn một trong hai chiếc áo giống nhau.

거기서 거기야.

(geo-gi-seo geo-gi-ya)

Chẳng khác gì nhau.
So sánh lớp mới và lớp cũ với bố mẹ.거기서 거기예요. 

(geo-gi-seo geo-gi-ye-yo)

Cũng giống nhau cả thôi ạ.
Tư vấn cho khách hàng về hai sản phẩm giống nhau.
거기서 거기입니다.
(geo-gi-seo geo-gi-im-ni-ta)
Hai sản phẩm này chất lượng đều giống nhau cả thôi ạ. 


Lựa chọn của ban biên tập