Cổng chính Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở phía Nam cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), nơi một ngày ba lần diễn ra nghi lễ đổi gác của lính canh hoàng gia Hàn Quốc

Cổng chính Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở phía Nam cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), nơi một ngày ba lần diễn ra nghi lễ đổi gác của lính canh hoàng gia Hàn Quốc

Cổng chính Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở phía Nam cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), nơi một ngày ba lần diễn ra nghi lễ đổi gác của lính canh hoàng gia Hàn Quốc

Cổng chính Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở phía Nam cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), nơi một ngày ba lần diễn ra nghi lễ đổi gác của lính canh hoàng gia Hàn Quốc

Hình vẽ Chu tước trên trần Eomun (Ngự môn), một trong ba cửa chính ở Gwanghwamun, nơi ngày xưa chỉ vua, hoàng hậu và phi tần mới được đi qua