Tương tác

Thông tin cá nhân(* cần phải điền vào)

  • Họ tên *
  • Email *
  • Giới tính
  • Quốc gia *
  • Điện thoại
  • Nghề nghiệp

Hình thức nghe đài

Hướng dẫn cách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

“Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc” (gọi tắt là “Đài”) luôn coi trọng thông tin cá nhân của người dùng, và đang nỗ lực tuân thủ “Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin”, “Luật bảo hộ thông tin cá nhân”.

Chúng tôi xin thông báo về mục đích và phương thức sử dụng thông tin do người dùng cung cấp, cũng như các biện pháp đang thực hiện để bảo hộ thông tin cá nhân.

 

1. Hạng mục thông tin cá nhân thu thập và phương pháp thu thập

a. Hạng mục thông tin cá nhân thu thập
Công ty đang thu thập các thông tin cá nhân từ người dùng như sau.

Phân loại Hạng mục
Báo cáo thu nhận tín hiệu nghe đài Hạng mục thiết yếu: Tên, email, quốc gia
Hạng mục lựa chọn: Giới tính, số điện thoại, nghề nghiệp
Phản hồi của thính giả Hạng mục lựa chọn: Tên, email, biệt danh, giới tính, số điện thoại
Điều tra độ hài lòng của thính giả Hạng mục thiết yếu: Giới tính, độ tuổi, quốc gia
Hạng mục lựa chọn: Email
Khi tiến hành sự kiện Hạng mục thiết yếu: Tên, email, quốc gia, địa chỉ liên lạc

Các thông tin sau có thể được tự động tạo và lưu trữ trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Thông tin IP truy cập, cookie, loại trình duyệt, thông tin OS, ngày giờ truy cập

b. Cách thu thập thông tin cá nhân
Công ty thu thập thông tin cá nhân theo cách như sau
- Trang chủ, các mẫu văn bản, fax, điện thoại, thông báo, email, cuộc thi sự kiện

 

2. Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhằm những mục đích sau.

a. Xác định danh tính, phòng ngừa và xử phạt với các hành vi gây cản trở tới sự vận hành dịch vụ một cách trôi chảy
b. Khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ em, xác nhận co sự đồng ý của người đại diện pháp lý hay không, xác nhận danh tính khi thực thi quyền lợi người đại diện pháp lý
c. Nâng cao chất lượng dịch vụ, cỉa thiện đường truyền viễn thông thông qua nắm bắt tình hình truyền nhận dữ liệu
d. Phân tích và cung cấp dịch vụ theo đặc tính thống kê dân số học
e. Cải thiện dịch vụ dựa theo thống kê về dữ liệu sử dụng dịch vụ, tần suất truy cập, thống kê về sử dụng dịch vụ
f. Cung cấp thông tin, cơ hội tham gia cho người dùng về các sự kiện/quảng bá

 

3. Thời gian sở hữu và sử dụng thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, công ty hủy ngay lập tức các thông tin tương ứng.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải lưu trữ thông tin dựa theo quy định pháp luật liên quan hay chính sách nội bộ, Công ty bảo quản thông tin cá nhân trong thời gian nhất định như sau.

a. Dữ liệu về truy cập trang chủ
Căn cứ lưu trữ: Luật bảo hộ bí mật thông tin
Thời hạn lưu trữ: 3 tháng

b. Dữ liệu về báo cáo nghe đài
Căn cứ lưu trữ: Sự đồng ý của chủ thể thông tin
Thời hạn lưu trữ: 1 năm

c. Dữ liệu về điều tra độ hài lòng của thính giả
Căn cứ lưu trữ: Sự đồng ý của chủ thể thông tin
Thời hạn lưu trữ: 1 năm

d. Trường hợp được sự đồng ý riêng của hội viên
Thời hạn lưu trữ: Thời hạn được đồng ý

 

4. Quy trình và cách hủy thông tin cá nhân

Hủy ngay thông tin cá nhân sau khi đã đạt được mục díc

a. Quy trình hủy
Sau khi đạt được mục đích, thông tin do người dùng cung cấp sẽ được chuyển đến một cơ sở dữ liệu (DB) riêng (nếu là giấy tờ thì vào hòm tài liệu riêng), lưu trữ trong khoảng thời gian nhất định tùy theo lý do bảo hộ thông tin được quy định trong chính sách nội bộ và quy định pháp luật liên quan, rồi sau đó được hủy. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân được chuyển đến cơ sở dữ liệu riêng ngoài mục đích lưu trữ, trừ trường hợp theo quy định pháp luật.

b. Cách hủy
Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng file điện tử sẽ được xóa theo phương pháp công nghệ không thể có thể phục hồi lại dữ liệu. Thông tin cá nhân được in thành giấy tờ sẽ được huỷ bằng cách nghiền bằng máy hủy tài liệu hoặc đốt.

 

5. Cung cấp và ủy thác thông tin cá nhân

Đài không cung cấp thông tin cá nhân ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý trước của người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi đang cung cấp thông tin cá nhân giới hạn trong trường hợp: người dùng trực tiếp đồng ý việc cung cấp thông tin nhằm sử dụng dịch vụ, phát sinh nghĩa vụ nộp thông tin cá nhân cho Đài căn cứ theo quy định pháp luật liên quan, cung cấp thông tin nhằm giải tỏa mối nguy hiểm cấp bách cho tính mạng và sự an toàn của người dùng.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Đài đang ủy thác thông tin cá nhân như sau. Khi ký kết hợp đồng ủy thác, ngoài các hạng mục thực hiện nghiệp vụ ủy thác, chúng tôi ghi rõ trong hợp đồng các hạng mục về cấm xử lý thông tin cá nhân, biện báp bảo hộ về mặt công nghệ, quản lý, hạn chế tái ủy thác cho bên thứ ba, quản lý giám sát đơn vị được ủy thác, trách nhiệm như bồi thường thiệt hại. Chúng tôi đang giám sát đơn vị được ủy thác có quản lý một cách an toàn thông tin cá nhân của người dùng hay không

Đơn vị được ủy thác Nội dung nghiệp vụ ủy thác Thời gian sở hữu và sử dụng thông tin cá nhân
GS Neotek Vận hành hạ tầng trang chủ Cho tới hết thời hạn hợp đồng ủy thác

Ngoài đơn vị được ủy thác nêu trên, chúng tôi đang sử dụng công cụ phân tích “Google Analytics” vào mục đíh sử dụng và thống kê dịch vụ. Trong trường hợp bạn muốn dừng phân tích log thông qua công cụ phân tích bên ngoài, bạn có thể thiết lập và hủy trên trang chủ hướng dẫn phía dưới.
- Hướng dẫn hủy thiết lập Google Analytics (Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

 

6. Quyền lợi của người dùng và người đại diẹn pháp lý, cách thực thi quyền lợi  

Người sử dùng và người đại diện pháp lý có thể đề nghị xem/sửa đổi hoặc xóa/dừng xử lý/hủy đồng ý thông tin cá nhân bất cứ lúc nào đối với thông tin cá nhân của bản thân người dùng hoặc của người dưới 14 tuổi được đăng ký. Trong trường muốcn thực hiện quyền lựoi người sử dụng, có thể đề nghị với người phụ trách.

Trong trường hợp người dùng đề nghị sửa lỗi thông tin cá nhân của mình, Đài sẽ không sử dụng thông tin cá nhân đó hoặc cung cấp cho bên thứ ba cho tới trước khi việc sửa lỗi kết thúc. Nếu đã cung cấp thông tin cá nhân bị lỗi cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bên thứ ba về kết quả sửa lỗi.

Đối với những thông tin cá nhân bị hủy hoặc xóa theo đề nghị của người dùng hoặc đại diện pháp lý, chúng tôi sẽ xử lý theo nội dung được ghi rõ trong hạng mục “Thời gian sở hữu và sử dụng thông tin cá nhân”, không xem hoặc sử dụng vào mục đích khác.

 

7. Hạng mục về cài đặt/vận hành và từ chối chức năng thu thập thông tin cá nhân tự động

Đài đang vận hành “cookie” có chức năng lưu trữ và hiển thị liên tục thông tin người dùng. “Cookie” là một file kiểm tra rất nhỏ được máy chủ vận hành các dịch vụ trực tuyến như trang chủa của KBS WORLD Radio, ứng dụng điện thoiaj, gửi tới trình duyệt của người dùng, được lưu trữ ở ổ cứng máy tính của người dùng. Đài sử dụng Cookie vào các mục đích như sau.

a. Mục đích sử dụng cookie
- Sử dụng cookie nhằm đảm bảo và hỗ trợ người dùng sử dụng web một cách an toàn và hiệu quả.

b. Từ chối thiết lập cookie
Người dùng có quyền lựa chọn lưu trữ cookie. Theo đó, người dùng thiết lập lựa chọn (option) tại trình duyệt web của mình, có thể cho phép mọi cookie, xác nhận với từng trường hợp lưu trữ cookie, hay từ chối lưu trữ mọi cookie. Tuy nhiên, trong trường hợp từ chối lưu trữ cookie thì người dùng có thể bị gặp khó khăn khi sử dụng một số dịch vụ.

Ví dụ về phương pháp thiết lập
1) Đối với trình duyệt Internet Explore
Menu Công cụ (Tools) phía trên trình duyệt web > Internet Option > Thông tin cá nhân > Thiết lập > Cao cấp

2) Với trình duyệt Chrome
Menu Thiết lập (Settings) phía bên phải trình duyệt web > Hiển thị thiết lập cao cấp phía bên dưới màn hình > Nút thiết lập nội dung thông tin cá nhân > Cookie

* Cách thiết lập có thể khác nhau tùy theo phiên bản của từng trình duyệt.

 

8. Biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Đài đang tích cực tìm kiếm các biện pháp kỹ thuật, quản lý như sau, nhằm đảm bảo tính an toàn, không để các thông tin cá nhân bị mất mát, ăn cắp, rò rỉ, làm giả hoặc hư tổn.

a. Lập và thực hiện Kế hoạch quản lý nội bộ
- Đài đang lập và thực hiện Kế hoạch quản lý nội bộ, nhằm xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn.

b. Thiết lập và vận hành biện pháp kiểm soát tiếp cận
- Đài sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập để kiểm sát sự tiếp cận trái phép từ bên ngoài, đồng thời đang nỗ lực để có được mọi biện pháp kỹ thuật có thể nhằm đảm bảo tính bảo mật bằng các hệ thống khác.

c. Đối sách phòng ngừa tấn công mạng
- Đài đang sử dụng chương trình chống virus, nhằm phòng ngừa thiệt hại do mã độc.
- Đài đang sử dụng thuật toán mã hóa, sử dụng biện pháp bảo mật (SSL) giúp truyền thông tin cá nhân trên mạng một cách an toàn.
- Để đối phó với sự xâm nhập từ bên ngoài, như tin tặc, chúng tôi sử dụng hệ thống chống xâm nhập và hệ thống phân tích các lỗ hổng, nỗ lực để bảo mật thông tin.

d. Giảm thiểu và đào tạo các nhân viên phụ trách thông tin cá nhân
- Chúng tôi hạn chế quyền tiếp cận thông tin cá nhân người dùng đối với người thực hiện công việc trực tiếp liên quan tới ngừoi dùng, người thực thi các nghiệp vụ về quản lý thông tin cá nhân như người chịu trách nhiệm hay phụ trách về bảo hộ thông tin cá nhân, những người bắt buộc phải được cung cấp thông tin cá nhân theo tính chất công việc khác.
- Chúng tôi đang định kỳ đào tạo về nghĩa vụ bảo hộ thông tin cá nhân cho các nhân viên sử dụng thông tin cá nhân người dung.

 

9. Người chịu trách nhiệm và bộ phận phụ trách bảo hộ thông tin cá nhân

Để bảo hộ thông tin cá nhân của người dùng và xử lý phàn nàn của người dùng liên quan tới thông tin cá nhân, chúng tôi đang chỉ định người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân và người phụ trách bảo hộ thông tin cá nhân như sau.

Phân loại Bộ phận/Chức vụ Email
Người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân Cục thông tin kinh doanh/Cục trưởng member@kbs.co.kr
Người phụ trách bảo hộ thông tin cá nhân Ban phát thanh quốc tế/Trưởng ban arabic@kbs.co.kr
chinese@kbs.co.kr
english@kbs.co.kr
french@kbs.co.kr
german@kbs.co.kr
indonesia@kbs.co.kr
japanese@kbs.co.kr
korean@kbs.co.kr
russian@kbs.co.kr
spanish@kbs.co.kr
vietnamese@kbs.co.kr

Trong trường hợp cần khai báo hay tư vấn về chính sách bảo hộ thông tin cá nhân, xin hãy liên lạc tới các cơ quan dưới đây.
- Trung tâm khai báo xâm hại thông tin cá nhân: (không cần nhấn mã vùng) 118 (http://privacy.kisa.or.kr)
- Ban điều tra an ninh mạng Viện Kiểm sát tối cao: (không cần nhấn mã vùng) 1301 (http://www.spo.go.kr)
- Cục an ninh mạng Cơ quan Cảnh sát quốc gia: (không cần nhấn mã vùng) 182 (http://cyberbureau.police.go.kr)

 

10. Thông báo về thay đổi chính sách

Đài có quyền sửa đổi hoặc thay đổi thường xuyên chính sách này. Trong trường hợp thay đổi chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo qua trang chủ, xin phép sự đồng ý của người dùng nếu là điều được quy định theo pháp luật liên quan.

Điều khoản phụ _ Bảo đảm quyền lựoi người dùng thuộc Liên minh châu Âu

Điều khoản phụ này được áp dụng trong trường hợp cung cấp dịch vụ cho người dùng thuộc Liên minh châu Âu. Điều khoản phụ này là một phần của chính sách xủ lý thông tin cá nhân và được đặt trên điều kiện là chinh sách xử lý thông tin cá nhân. Nội dung được ghi trong điều. khoản phụ này nếu không khớp với nội dung trong chính sách xử lý thông tin cá nhân thì điều khoản phụ sẽ được ưu tiên hơn. Các thuật ngữ hay định nghĩa chưa được quy định riêng trong điều khoản phụ sẽ được căn cứ theo chính sách xử lý thông tin cá nhân.
(1) Chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài
Đối với mọi thông tin cá nhân người dùng thu thập cho việc cung cấp dịch vụ, Đài sử dụng phương tiện mã hóa an toàn ngay từ giai đoạn thu thập để truyền về trung tâm dữ liệu đặt tại Hàn Quốc, lưu trữ trong khoảng thời gian quy định của chính sách xử lý thông tin cá nhân. Đài đã sử dụng tiêu chuẩn bảo mật về mặt kỹ thuật/quản lý thích hợp, trong đó có phương tiện bảo hộ tiêu chuẩn doanh nghiệp.
(2) Quyền lợi của chủ thể thông tin
Theo luật được áp dụng như GDRP, người dùng có thể đề nghị chuyển giao thông tin cá nhân bản thân cho người quản lý khác, hoặc có thể đè nghị từ chối xử lý thông tin cá nhân của bản thân. Ngoài ra, người dùng có quyền lợi nêu ra bất bình với cơ quan chức năng có quyền hạn về bảo hộ thông tin cá nhân.
Ngoài ra, Đài có thể sử dụng thông tin cá nhân nhằm tổ chức sự kiện hay mảrketing như quảng cáo, và phải xin phép trước sự đồng ý của người dùng. Nếu người dùng không mong muốn thì có thể rút lại đồng ý bất cứ lúc nào. Nếu bạn liên lạc bằng văn bản, điện thoại hoặc email thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng đối với các hạng mục đề nghị liên quan ở trên, chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức.
(3) Bảo hộ thông tin cá nhân trẻ em
Về nguyên tắc, Đài không thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi nhỏ nhất tương ứng trong luật liên quan. Trang chủ, dịch vụ của Đài hướng tới đối tượng là người bình thường, không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em.
Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc dưới độ tuổi tối thiểu tương ứng tỏng luật liên quan nhằm đảm bảo việc sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành thêm các quy trình tương tự như sau nhằm bảo hộ thông tin cá nhân trẻ em.
• Nhận sự đồng ý của người bảo hộ để có thể thu thập thông tin cá nhân trẻ em hoặc trực tiếp giử thông tin dịch vụ của Đài cho trẻ em
• Thông báo cho người bảo hộ về chíh sách bảo hộ thông tin cá nhân trẻ em của đài, bao gồm các hạng mục thu thập, mục đích, có chia sẻ thông tin hay không
• Cho phép người đại diện pháp lý của trẻ em về việc: tiếp cận thông tin cá nhân của trẻ / sửa hoặc xóa thông tin cá nhân/ tạm dừng xử lý thông tin cá nhân / rút lại đồng ý về việc cung cấp thông tin cá nhân.
• chế thu thập thông tin cá nhân ngoài những thông tin cần thiết cho việc tham gia hoạt động trực tuyến

 

Ngày thông báo: Ngày 18 tháng 12 năm 2019
Ngày thực hiện: Ngày 01 tháng 01 năm 2022

Xem Hệ thống xử lý thông tin cá nhân >