Tượng đồng Tiến sĩ Seo Jae-pil, người sáng lập Hiệp hội độc lập và phát hành tờ báo Độc lập đầu tiên bằng tiếng Hàn Quốc

Tượng đồng Tiến sĩ Seo Jae-pil, người sáng lập Hiệp hội độc lập và phát hành tờ báo Độc lập đầu tiên bằng tiếng Hàn Quốc

Tượng đồng Tiến sĩ Seo Jae-pil, người sáng lập Hiệp hội độc lập và phát hành tờ báo Độc lập đầu tiên bằng tiếng Hàn Quốc