Tin tức

Bình luận

Lịch trình bầu cử

15/4 - 16/4
Đăng ký ứng
cử viên
Tổng thống chính thức
25/4 - 30/4
Bỏ phiếu sớm
dành cho
công dân
ở nước ngoài
4/5 - 5/5
Bỏ phiếu sớm
Ngày 9/5/2017
Ngày bầu cử

Thăm dò ý kiến