Trò chơi

Ảnh tham gia trò chơi
“Viết tên của mình bằng tiếng Hàn”

Thời gian: 22/8~22/9

Xin cám ơn tất cả các bạn đã tham gia.

Tham gia trò chơi!