Vòng I (sơ tuyển)

KBS Korean Contest_Nindy E. Shelly

Họ tên : Nindy Eka Shelly / Quốc tịch : Indonesia