Vòng I (sơ tuyển)

How I Learn Korean

Họ tên : An\'nisa Dwi Fajar / Quốc tịch : Indonesia