Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Video clip

Ba chị em dũng cảm (15) 뒤통수 맞은 거야

2024-02-12

Mẫu câu trong tuần 
뒤통수 맞은 거야 (Bị đâm sau lưng)
[dwi-tong-su ma-jeun geo-ya]

Phân tích 
Câu dùng ở dạng thân mật trống không, thể hiện việc ai đó bị phản bội một cách không ngờ tới.

뒤통수              cái gáy
맞다                bị đánh
뒤통수 맞다  bị đánh vào gáy, bị phản bội
-은 거야       đuôi câu thân mật trống không

* 뒤통수 (cái gáy) + 맞다 (bị đánh) + -은 거야 (đuôi câu thân mật trống không) = 뒤통수 맞은 거야 (Bị đánh vào sau gáy, tương đương Bị đâm sau lưng)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Bị đâm sau lưng"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
뒤통수 맞은 거야
(dwi-tong-su ma-jeun geo-ya)
Thân mật kính trọng
뒤통수 맞은 거예요
(dwi-tong-su ma-jeun geo-ye-yo)

Lựa chọn của ban biên tập