KBS World Radio

BÀI 5. Tại ngân hàng

 • 은 행[ưn-heng]ngân hàng
 • 창 구[chhangk’u]quầy giao dịch
 • 은행원[ưn-heng-uơn]nhân viên ngân hàng
 • 고 객[kôghec]khách hàng
 • 통 장[thôngchang]sổ tài khoản
 • 입금(하다)[ipk’ưm(hađa)]gửi tiền (tiết kiệm)
 • 출금(하다)[chhulgưm(hađa)]rút tiền
 • 송금(하다)[sônggưm(hađa)]chuyển tiền sang tài khoản khác
 • 계좌[kyê-choa]tài khoản
 • (계좌를)열다[(kyê-choarưl) yơlđa]mở tài khoản
 • 외 환[uêhoan]ngoại hối
 • 환 율[hoannyul]tỷ giá hối đoái
 • 매수(살 때)[mesu(sal t’e)](khi) mua
 • 매도(팔 때)[međô(phal t’e)](khi) bán
 • 환전하다[hoanchơnhađa]đổi tiền
 • 자동입출금기[chađông-ipchhulgưmghi]máy rút tiền tự động
 • 번호표[pơn-hôphyô]phiếu đợi (có đánh số thứ tự)
 • 수수료[susuryô]lệ phí
 • 오르다[ôrưđa]tăng lên
 • 내리다[neriđa]giảm xuống