KBS World Radio

BÀI 9. Tại trung tâm ngôn ngữ quốc tế

 • 국제어학원[kucch’êơhaguơn]trung tâm ngôn ngữ quốc tế
 • 근무시간[kưnmusigan]giờ làm việc
 • 점심시간[chơmsimsigan]giờ ăn trưa
 • 약속[yacs’ôc]cuộc hẹn
 • 휴가[hyuga]kỳ nghỉ
 • 회의실[huê-isil]phòng họp
 • 호실[hôsil]số phòng
 • 신분증[sinbunch’ưng]giấy tờ tùy thân
 • 원서[uơnsơ]đơn đề nghị, đơn xin
 • 졸업증명서[chôrơpch’ưngmyơngsơ]giấy chứng nhận tốt nghiệp
 • 성적증명서[sơngchơcch’ưngmyơngsơ]bảng điểm
 • 명함[myơng-ham]danh thiếp
 • 서류[sơryu]giấy tờ, hồ sơ
 • 수업[su-ơp]buổi học
 • 등록금[tưngnôk’ưm]học phí
 • 상담하다[sangđamhađa]tư vấn
 • 작성하다[chacs’ơng-hađa]làm (đơn)
 • 제출하다[chêchhulhađa]nộp
 • 접수하다[chơps’uhađa]tiếp nhận
 • 신청하다[sinchhơng-hađa]xin, đăng ký
 • 출근하다[chhulgưn-hađa]đi làm
 • 퇴근하다[thuêgưn-hađa]tan sở