Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Internet

Check out the media player on the upper hand side of each language service's website.

 

26th March, 2023

KST UTC Ch 1
00:00 15:00 Arabic
01:00 16:00 Spanish
02:00 17:00 Arabic
03:00 18:00 Russian
04:00 19:00 French
05:00 20:00 German
06:00 21:00 English
06:30 21:30 French
07:30 22:30 English
08:30 23:30 Japanese
09:30 00:30 Chinese
10:30 01:30 Vietnamese
11:00 02:00 Indonesian
12:00 03:00 English
14:00 05:00 Russian
15:00 06:00 German
16:00 07:00 Korean
17:00 08:00 English
20:00 11:00 English
21:00 12:00 Japanese
22:00 13:00 Vietnamese
22:30 13:30 English
23:00 14:00 Chinese

Music Schedule

KST Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon
00:00 [Indonesian] K-Pop Interactive
01:00 [Arabic] K-Pop Interactive
02:00 [Spanish] K-Pop Interactive
03:00 [French] K-Pop Interactive
04:00 [Arabic] K-Pop Interactive
05:00 [Russian] K-Pop Interactive
06:00 [German] K-Pop Interactive
07:00 [Japanese] K-Pop Interactive
08:00 [Russian] K-Pop Interactive
09:00 [Chinese] K-Pop Interactive
10:00 [English] OFD Lite Saturday Playlist Sunday Selection
12:00 [Korean] K-Pop Interactive
12:50 [Vietnamese] K-pop Interactive
13:20 [Indonesian] K-Pop Interactive
14:20 [Korean] K-Pop Interactive
15:10 [Vietnamese] K-Pop Interactive
15:40 [German] K-Pop Interactive
16:40 [Korean] K-Pop Interactive
17:30 [Vietnamese] K-Pop Interactive
18:00 [French] K-pop Interactive
19:00 [Japanese] K-pop Interactive
20:00 [Chinese] K-Pop Interactive
21:00 [Spanish] K-Pop Interactive
22:00 [English] OFD Lite Saturday Playlist Sunday Selection [English] OFD Lite
Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop