KBS World Radio

BÀI 11. Tại bệnh viện

Hội thoại 1. Tại khoa nội – Khi bị cảm cúm
 • Wi Wi
 • 안녕하세요?

  [Annyơng-hasêyô?]

  Chào bác sĩ ạ.

 • listen
 • Bác sĩ
 • 어서 오세요. 어디가 아프세요?

  [Ơsơ ôsêyô. Ơđiga aphưsêyô?]

  Xin mời anh vào. Anh bị đau ở đâu?

 • listen
 • Wi Wi
 • 어제부터 머리가 아프고 열이 나요.

  [Ơ-chêbuthơ mơriga aphưgô yơri nayô.]

  Tôi bị đau đầu và sốt từ ngày hôm qua.

 • listen
 • Bác sĩ
 • 한 번 봅시다. 감기군요.

  [Hanbơn pôps’iđa. Kamghigunnyô.]

  Để tôi xem nào. Anh bị cảm rồi.

 • listen
 • Wi Wi
 • 오늘 저녁에 친구들하고 약속이 있는데 술을 마셔도 돼요?

  [Ô-nưl chơnyơghê chhin-guđưlhagô yacs’ôghi innưnđê surưl masyơđô tuêyô?]

  Tối nay tôi có hẹn với bạn, tôi uống rượu có được không ạ?

 • listen
 • Bác sĩ
 • 술을 마시면 안 돼요.

  [Surưl masi-myơn an tuêyô.]

  Anh không được uống rượu.

 • listen
 • Wi Wi
 • 저는 담배를 좋아하는데 담배는 피워도 돼요?

  [Chơ-nưn tamberưl chôaha-nưnđê tambe-nưn phiuơđô tuêyô?]

  Tôi thích hút thuốc, vậy tôi hút có được không?

 • listen
 • Bác sĩ
 • 담배도 피우면 안돼요. 주사실에 가서 주사를 맞고 가세요.

  [Tambeđô phiu-myơn an tuêyô. Chusasirê kasơ chusarưl mak’ô kasêyô.]

  Anh cũng không được hút thuốc. Anh sang phòng tiêm rồi anh có thể về nhà được.

 • listen
 • Wi Wi
 • 앗! 저는 주사를 싫어하는데 안 맞으면 안 될까요?

  [At! Chơ-nưn chusarưl sirơha-nưnđê an ma-chư-myơn an tuêlk’ayô?]

  Ôi, tôi không thích tiêm, không tiêm có được không ạ?

 • listen
 • Bác sĩ
 • 주사를 맞아야 빨리 나으니까 그냥 맞으세요.

  [Chusarưl ma-chaya p’alli naư-nik’a kư-nyang ma-chưsêyô.]

  Phải tiêm thì mới mau khỏi bệnh nên anh hãy tiêm đi.

 • listen
 • Wi Wi
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi ạ.

 • listen
 • Bác sĩ
 • 그리고 처방전을 써 드릴 테니까 약국에 가서 약을 받으세요.

  [Kưrigô chhơbangchơnưl s’ơ tưrilthê-nik’a yack’ughê kasơ yagưl pađưsêyô.]

  Tôi sẽ viết đơn thuốc cho anh, anh hãy đến hiệu thuốc để mua nhé.

 • listen
 • Wi Wi
 • 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.

  [Nê, kamsahamniđa. Annyơng-hi kyêsêyô.]

  Vâng, cám ơn bác sĩ. Xin chào bác sĩ ạ.

 • listen
Hội thoại 2. Tại khoa mắt – Khi bị đau mắt
 • Ri Ri
 • 안녕하세요?

  [Annyơng-hasêyô?]

  Xin chào bác sĩ ạ.

 • listen
 • Bác sĩ
 • 어서 오세요. 어디가 아프세요?

  [Ơsơ ôsêyô. Ơđiga aphưsêyô?]

  Xin mời chị vào. Chị bị đau ở chỗ nào?

 • listen
 • Ri Ri
 • 아침부터 눈이 아프고 충혈이 되었어요.

  [Achhimbuthơ nuni aphưgô chhung-hyơri tuêơs’ơyô.]

  Mắt tôi bị đau và đỏ từ buổi sáng.

 • listen
 • Bác sĩ
 • 한 번 봅시다. 요즘 유행하는 눈병이에요.

  [Han pơn pôps’iđa. Yô-chưm yuheng-ha-nưn nunp’yơng-i-êyô.]

  Để tôi xem nào. Dạo này bệnh đau mắt đang lây lan.

 • listen
 • Ri Ri
 • 그래요? 내일 부산에 출장을 가야하는데 밖에 나가도 돼요?

  [Kưreyô? Neil Pusanê chhulch’ang-ưl kayaha-nưnđê pak’ê nagađô tuêyô?]

  Thế ạ? Ngày mai tôi phải đi công tác ở Busan, vậy tôi đi ra ngoài như vậy có được không ạ?

 • listen
 • Bác sĩ
 • 밖에 나가면 안돼요.

  [Pak’ê naga-myơn an tuêyô.]

  Chị không được đi ra ngoài.

 • listen
 • Ri Ri
 • 그럼 주말에 우리 집에서 파티를 하는데 친구들을 만나도 돼요?

  [Kưrơm chu-marê uri chibêsơ phathirưl ha-nưnđê chhin-guđưrưl mannađô tuêyô?]

  Vậy cuối tuần, chúng tôi tổ chức tiệc tại nhà, tôi gặp bạn bè có được không ạ?

 • listen
 • Bác sĩ
 • 이번 눈병은 전염이 잘 돼요. 다른 사람들을 만나면 안돼요.

  [Ibơn nunp’yơng-ưn chơnyơmi chal tuêyô. Tarưn saramđưrưl manna-myơn an tuêyô.]

  Bệnh đau mắt này dễ lây nhiễm lắm. Chị không được gặp người khác đâu.

 • listen
 • Ri Ri
 • 아~~! 네, 알겠습니다.

  [A~~! Nê, alghês’ưmniđa.]

  À~~! Vâng, tôi biết rồi ạ.

 • listen
 • Bác sĩ
 • 처방전을 써 드릴 테니까 약국에 가서 약을 받으세요.

  [Chhơbangchơnưl s’ơ tưrilthê-nik’a yack’ughê gasơ yagưl pađưsêyô.]

  Tôi sẽ viết đơn thuốc cho chị, chị đến hiệu thuốc để mua thuốc nhé.

 • listen
 • Ri Ri
 • 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.

  [Nê,kamsahamniđa. Annyơng-hi kyêsêyô.]

  Vâng, cám ơn bác sĩ. Xin chào bác sĩ ạ.

 • listen