KBS World Radio

BÀI 6. Tại bến xe buýt

Hội thoại 1. Tại bến xe buýt
- Tại bến xe buýt -
 • Ri Ri
 • 실례지만, 경복궁에 가려면 몇 번 버스를 타야 돼요?

  [Sillyê-chi-man, Kyơngbok’ung-ê karyơ-myơn myơp’ơn pơsưrưl thaya tuêyô?]

  Xin lỗi, nếu muốn đến cung điện Gyeongbok, tôi phải đi xe buýt số mấy?

 • listen
 • Min-ji
 • 472번을 타시면 돼요.

  [Sabecchhils’ibibơnưl thasi-myơn tuêyô.]

  Chị hãy đi xe buýt số 472.

 • listen
 • Ri Ri
 • 버스 요금은 얼마예요?

  [Pơsư yôgưmưn ơlmayêyô?]

  Giá cước phí xe buýt là bao nhiêu?

 • listen
 • Min-ji
 • 교통카드로 900원이고 현금으로는 1,000원이에요.

  [Kyôthôngkhađưrô kubeguơnigô hyơn-gưmưrô-nưn chhơnuơni-êyô.]

  900 won bằng thẻ giao thông và 1000 won bằng tiền mặt.

 • listen
 • Ri Ri
 • 그럼 교통카드는 어디에서 살 수 있어요?

  [Kưrơm kyôthôngkhađư-nưn ơđi-êsơ sal s’u is’ơyô?]

  Vậy tôi có thể mua thẻ giao thông ở đâu?

 • listen
 • Min-ji
 • 버스정류장 매표소하고 지하철역에서 살 수 있어요.

  [Pơsư-chơngnyu-chang mephyôsôhagô chihachhơllyơghêsơ sal s’u is’ơyô.]

  Chị có thể mua ở điểm bán vé xe buýt hoặc ga tàu điện ngầm.

 • listen
 • Ri Ri
 • 감사합니다!

  [Kamsahamniđa!]

  Cám ơn chị.

 • listen
 • Min-ji
 • 별말씀을요.

  [Pyơlmals’ưmưllyô.]

  Không có gì ạ.

 • listen
- Trên xe buýt -
 • Ri Ri
 • 아저씨, 경복궁에 가려면 어디서 내려야 돼요?

  [A-chơs’i, Kyơngbôk’ung-ê karyơ-myơn ơđisơ neryơya tuêyô?]

  hú ơi, nếu muốn đến cung điện Gyeongbok, cháu phải xuống ở đâu ạ?

 • listen
 • Lái xe
 • 광화문에서 내리면 됩니다..

  [Koang-hoa-munêsơ neri-myơn tuêmniđa.]

  Chị hãy xuống ở ga Gwanghwamun.

 • listen
 • Ri Ri
 • 아저씨, 광화문에 도착하면 말씀해 주세요.

  [A-chơs’i, Koang-hoa-munê tôchhakha-myơn mals’ưmhe chusêyô.]

  Chú ơi, khi nào đến Gwanghwamun, cho cháu biết nhé.

 • listen
 • Lái xe
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmnida.]

  Vâng, tôi biết rồi.

 • listen
- Một lát sau -
 • Ri Ri
 • 경복궁 가시는 손님, 다음 정류장에서 내리세요.

  [Kyơngbôk’ung kasi-nưn sônnim, taưm chơngnyu-chang-êsơ nerisêyô.]

  Khách đi cung điện Gyeongbok, hãy xuống ở ga tiếp theo nhé.

 • listen
 • Lái xe
 • 네, 감사합니다.

  [Nê, kamsahamniđa.]

  Vâng. Xin cảm ơn.

 • listen
Hội thoại 2. Tại ga tàu điện ngầm
 • Wi Wi
 • 실례지만, 이태원에 가려면 몇 호선을 타야 돼요?

  [Sillyê-chi-man, Ithe-uơnê karyơ-myơn myơthôsơnưl thaya tuêyô?]

  Xin lỗi, nếu muốn đến khu Itaewon thì tôi phải đi tuyến số mấy?

 • listen
 • Min-ji
 • 여기 경복궁역에서 3호선을 타고 약수역에서 6호선으로 갈아타시면 돼요.

  [Yơghi Kyơngbôk’ung-yơghêsơ samhôsơnưl thagô Yacs’u-yơghêsơ yukhôsơnưrô karathasi-myơn tuêyô.]

  Lên tuyến số 3 ở ga cung điện Gyeongbok, rồi đổi sang tuyến số 6 ở ga Yaksu.

 • listen
 • Wi Wi
 • 경복궁역에서 3호선을 타고 약수역에서 내린 다음 6호선으로 갈아타고 이태원역에서 내리면 되는 거죠?

  [Kyơngbôk’ung-yơghêsơ samhôsơnưl thagô Yacs’u-yơghêsơ nerin taum yukhôsơnưrô karathagô Ithe-uơnnyơghêsơ neri-myơn tuê-nưn kơ-chyô?]

  Tôi lên tuyến số 3 ở ga cung điện Gyeongbok, rồi xuống ga Yaksu đổi sang tuyến số 6, sau đó xuống ở ga Itaewon phải không ạ?

 • listen
 • Min-ji
 • 네, 그렇습니다

  [Nê, kưrơs’ưmniđa.]

  Vâng, đúng vậy.

 • listen
 • Wi Wi
 • 버스로도 갈 수 있나요?

  [Pơsưrôđô kal s’u innayô?]

  Đi bằng xe buýt có được không ạ?

 • listen
 • Min-ji
 • 네, 갈 수 있어요. 세종문화회관 버스 정류장에서 402번 버스를 타고 한남동에서 내려서 걸어 가셔도 돼요.

  [Nê, kal s’u is’ơyô. Sê-chôngmun-hoahuêgoan pơsư-chơngnyu-chang-êsơ sabegibơn pơsưrưl thagô Hannamđông-êsơ neryơsơ kơrơ kasyơđô tuêyô.]

  Vâng, có thể đi được. Đi xe buýt số 402 ở bến xe nhà văn hóa Sejong, sau đó xuống ở phường Hannam rồi đi bộ là đến.

 • listen
 • Wi Wi
 • 걸어서 얼마나 걸려요?

  [Kơrơsơ ơlma-na kơllyơyô?]

  Đi bộ thì mất bao lâu ạ?

 • listen
 • Min-ji
 • 걸어서 15분 정도 걸려요.

  [Kơrơsơ sibôbun chơngđô kơllyơyô.]

  Đi bộ thì mất khoảng 15 phút.

 • listen
 • Wi Wi
 • 네, 알겠습니다. 감사합니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa. Kamsahamniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi. Xin cảm ơn.

 • listen