Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (1) 생각이 좀 짧았습니다

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-12-02

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

생각이 좀 짧았습니다 (Tôi nghĩ có chút nông cạn)

[saeng-ga-gi jom jjal-bat-seum-ni-da]


Phân tích

Câu dùng khi chấp nhận và kiểm điểm về một việc nào đó mà mình đã thiếu thận trọng. 

생각            suy nghĩ

좀 / 조금        một chút

짧다            ngắn

생각이 짧다        thiếu suy nghĩ, suy nghĩ nông cạn

-았-            thì quá khứ

-ㅂ니다        đuôi câu kính trọng


* 생각 (suy nghĩ) + 좀 (một chút) + 짧다 (ngắn) + -았- (thì quá khứ) + -ㅂ니다 (đuôi câu kính trọng) = 생각이 좀 짧았습니다. (Tôi nghĩ có chút nông cạn.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Tôi nghĩ có chút nông cạn"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

생각이 좀 짧았어. 

(saeng-ga-gi jom jjal-ba-sseo)

Kính trọng

생각이 좀 짧았습니다. 

(saeng-ga-gi jom jjal-bat-seum-ni-da)


* Ứng dụng mẫu câu "Tôi nghĩ có chút nông cạn"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Xin lỗi các thành viên nhóm về những thiếu sót trong bài tập nhóm vì không tham khảo nhiều tài liệu.

미안해. 내가 생각이 좀 짧았어. 

(mi-an-hae. nae-ga saeng-ga-gi jom jjal-ba-sseo)

Mình xin lỗi. Mình nghĩ có chút nông cạn.
Xin lỗi sếp về nội dung báo cáo mà bản thân đã chuẩn bị chưa đầy đủ.

죄송합니다. 제가 생각이 좀 짧았습니다. 

(joe-song-ham-ni-da. je-ga saeng-ga-gi jom jjal-bat-seum-ni-da)

Em xin lỗi. Em nghĩ có chút nông cạn ạ.


Lựa chọn của ban biên tập