Nghe Menu Nghe nội dung

Video clip

Cuộc đời hoàng kim (13) 만나요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2019-06-10

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

만나요 (Chúng ta gặp nhau nhé)

[Man-na-yo]


Phân tích

Câu nói đề nghị gặp gỡ, hẹn hò một ai đó ở dạng thân mật kính trọng.


만나다     gặp gỡ

-아요       đuôi kết thúc câu thân mật kính trọng

                                        

* 만나다 (gặp gỡ) + -아요 (đuôi câu kết thúc thân mật kính trọng) = 만나요 (Chúng ta gặp nhau nhé)


Cách diễn đạt


* Cách nói “Chúng ta gặp nhau nhé” ở các dạng kính ngữ

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật
만나자. (Man-na-ja)
Kính trọng thân mật

만나요. (Man-na-yo)

만납시다. (Man-nap-si-ta)

Kính trọng
* Hạn chế dùng ở người lớn tuổi, có địa vị cao, mà chỉ có thể hỏi ý kiến xem có gặp họ được hay không thôi.


* Cách nói tương tự có ý gặp gỡ, hẹn hò đối phương

Ví dụ
Nghĩa

보자! (Bo-ja)

봅시다! (Bop-si-ta)

봐요! (Boa-yo)

Gặp nhau nhé!

우리 사귀자! (Woo-ri-sa-gwi-ja)

우리 사귑시다! (Woo-ri-sa-gwip-si-ta)

우리 사귀어요! (Woo-ri-sa-gwi-eo-yo)

Chúng ta làm quen nhé!

우리 연애하자! (Woo-ri-yeo-nae-ha-ja)

우리 연애합시다! (Woo-ri-yeo-nae-hap-si-ta)

우리 연해해요! (Woo-ri-yeo-na-hae-yo)

Chúng ta hẹn hò nhé!


* Cách nói trái nghĩa với “Chúng ta gặp nhau nhé” 

Ví dụ
Nghĩa

헤어지자! (Hye-eo-ji-ja)

헤어집시다! (Hye-eo-jip-si-ta)

헤어져요! (Hye-eo-jeo-yo)

Mình chia tay đi!
애인과 이별하다. (Ae-in-gwa-i-beo-ra-ta)
Chia tay với người yêu.


* Áp dụng cách nói gặp gỡ, chia tay trong giao tiếp thực tế

Ví dụ
Nghĩa

커피숍에서 만나요.

(Kheo-pi-sop-e-seo-man-na-yo)

Chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê nhé.
우리 만나자! (Woo -ri-man-na-ja)
Chúng ta gặp gỡ (hẹn hò) nhé!

남친과 헤어졌어.

(Nam-chin-gwa-hye-eo-jeot-seo)

Tớ đã chia tay với bạn trai rồi.


Lựa chọn của ban biên tập