KBS World Radio

BÀI 8. Tại văn phòng

Câu ngắn 1
 • 여보세요,

  [Yơbôsêyô.]

  Alô.

 • listen
 • 네, 한국대학교 국제어학원입니다.

  [Nê, Han-guct’ehak’yô kucch’êơhaguơnimniđa.]

  Vâng, đây là trung tâm ngôn ngữ quốc tế trường Đại học Hankuk.

 • listen
 • 그럼 나중에 다시 전화하겠습니다.

  [Kưrơm na-chung-ê tasi chơn-hoahaghês’ưmniđa.]

  Vậy tôi sẽ gọi lại sau.

 • listen
 • 메모 남겨 주세요.

  [Mê-mô namgyơ chusêyô.]

  Xin hãy để lại tin nhắn.

 • listen
 • 리리 씨는 지금 부재중입니다.

  [Liri s’i-nưn chigưm pu-che-chung-imniđa.]

  Chị Ri Ri hiện không có ở đây.

 • listen
 • 위위 씨 좀 바꿔 주세요.

  [Uy-uy s’i chôm pak’uơ chusêyô.]

  Làm ơn chuyển máy cho anh Wi Wi.

 • listen
 • 한국어 담당자를 부탁합니다.

  [Han-gugơ tamđangcharưl puthakhamniđa.]

  Làm ơn cho tôi nói chuyện với giáo viên phụ trách môn tiếng Hàn.

 • listen
 • 이 선생님은 지금 자리에 안 계십니다.

  [I sơnsengnimưn chigưm chari-ê an gyêsimniđa.]

  Thầy Lee hiện không có ở đây.

 • listen
 • 누구시라고 전해 드릴까요?

  [Nugusiragô chơn-he tưrilk’ayô?]

  Tôi sẽ chuyển lời nhắn lại với tên anh/chị là gì ạ?

 • listen
 • 뭐라고 전해 드릴까요?

  [Muơragô chơn-he tưrilk’ayô?]

  Tôi sẽ chuyển lời nhắn lại như thế nào ạ?

 • listen
Câu ngắn 2
 • 잠시만 기다리세요.

  [Chamsi-man kiđarisêyô.]

  Xin chờ một chút.

 • listen
 • 죄송하지만, 다시 한 번 크게 말씀해 주세요.

  [Chuêsông-ha-chi-man, tasi han pơn khưghê mals’ưmhe chusêyô.]

  Xin lỗi, xin nói lại to hơn một chút.

 • listen
 • 죄송하지만, 천천히 말씀해 주세요.

  [Chuêsông-ha-chi-man, chhơnchhơn-hi mals’ưmhe chusêyô.]

  Xin lỗi, xin hãy nói chầm chậm thôi ạ.

 • listen
 • 전화 잘못 거셨습니다.

  [Chơn-hoa chalmôt kơsyơs’ưmniđa.]

  Anh/chị gọi nhầm số rồi.

 • listen
 • 거기 한국대학교 국제어학원입니까?

  [Kơghi han-guct’ehak’yô kucch’êơhagưonimnik’a?]

  Đấy có phải là trung tâm ngôn ngữ quốc tế của trường Đại học Hankuk không ạ?

 • listen
 • 전화 바꿨습니다.

  [Chơn-hoa pak’uơs’ưmniđa.]

  Alô. Tôi nghe đây.

 • listen
 • 신청서를 팩스로 보내 주세요.

  [Sinchhơngsơrưl phhecs’ưrô pô-ne chusêyô.]

  Xin anh/chị gửi đơn đăng ký cho tôi bằng fax.

 • listen
 • 성함(이름)과 전화번호를 남겨 주세요.

  [Sơng-ham(Irưm)goa chơn-hoabơn-hôrưl namgyơ chusêyô.]

  Xin anh/chị hãy để lại tên và số điện thoại của mình.

 • listen
 • 리리 씨가 오시면 전화 했다고 전해 주세요.

  [Liri s’iga ôsi-myơn chơn-hoa het’agô chơn-he chusêyô.]

  Khi nào chị Ri Ri về, xin anh/chị chuyển lời tới chị ấy là tôi đã gọi điện nhé.

 • listen
 • 위위 씨는 지금 통화중입니다.

  [Uy-uy s’i-nưn chigưm thông-hoa-chung-imniđa.]

  Anh Wi Wi đang bận gọi điện thoại.

 • listen