Nghe Menu Nghe nội dung

Tâm hồn cao đẹp (12) 최선을 다 하겠습니다.

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2019-03-11

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

최선을 다 하겠습니다. (Tôi sẽ cố gắng hết sức.)

[Choe-seon-eul-da-ha-ket-seum-ni-ta]


Phân tích

Câu nói thể hiện sự quyết tâm của người nói sẽ cố gắng làm một việc gì đó bằng hết tâm sức ở dạng kính trọng

최선          hết mình, hết sức

-을             yếu tố sau danh từ thể hiện danh từ là vị ngữ

다하다      làm hết tất cả

-겠             thể hiện ý chí quyết tâm

-습니다     đuôi câu kết thúc ở dạng kính trọng

                                        

* 최선 (hết sức) + -을 (yếu tố thể hiện vị ngữ) + 다하다(làm hết tất cả) + -겠 (thể hiện ý chí quyết tâm) + -습니다 (đuôi câu kết thúc dạng kính trọng) = 최선을 다 하겠습니다. (Tôi sẽ cố gắng hết sức.)

 

Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu “Nghĩa là sao?

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật
최선을 다 할게

Kính trọng thân mật 

최선을 다 할게요


* Các cách nói có nghĩa tương tự với “최선을 다하다

Mẫu câu
Ý nghĩa

온 힘을 다하다

온 힘을 기울이다

Làm hết sức

Dồn hết sức

전력을 다하다

전력을 기울이다

Làm hết sức lực

Dồn toàn lực

최선을 기울이다
Dồn hết sức


* Ví dụ ứng dụng mẫu câu “무슨 뜻이야?

Ví dụ
Ý nghĩa
최선을 다할게요.

Con sẽ cố hết sức. 

(Con cái hứa với bố mẹ)

최선을 다하자

Chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức nhé!

(Chồng nói với vợ)

최선을 다할게

Mình sẽ cố hết sức. 

(Bày tỏ quyết tâm trước khi thi đấu)


Lựa chọn của ban biên tập