KBS World Radio

BÀI 10. Tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Câu ngắn 1
 • A:
 • 외국인등록을 어디에서 합니까?

  [Uêgughintưngnôgưl ơđi-êsơ hamnik’a?]

  Đăng ký thẻ cư trú người nước ngoài ở đâu ạ?

 • listen
 • B:
 • 1층입니다.

  [Ilchhưng-imniđa.]

  Tầng 1 ạ.

 • listen
 • A:
 • 신청서는 어디에 있습니까?

  [Sinchhơngsơ-nưn ơđi-ê is’ưmnik’a?]

  Đơn đăng ký ở đâu ạ?

 • listen
 • B:
 • 복도 서류함에 있습니다.

  [Pôct’ô sơryuhamê is’ưmniđa.]

  Trong hòm hồ sơ ở hành lang.

 • listen
 • A:
 • 수입인지는 어디에서 살 수 있습니까?

  [Su-ibinchi-nưn ơđi-êsơ sal s’u is’ưmnik’a?]

  Tôi có thể mua tem lệ phí ở đâu ạ?

 • listen
 • B:
 • 매점에서 팝니다.

  [Me-chơmêsơ phamniđa.]

  Tem lệ phí có bán ở căng tin.

 • listen
 • A:
 • 신청서에 무엇을 써야 합니까?

  [Sinchhơngsơê mu-ơsưl s’ơya hamnik’a?]

  Tôi phải viết cái gì vào đơn đăng ký?

 • listen
 • B:
 • 이름과 주소, 전화번호, 여권번호 등을 써야 합니다.

  [Irưmgoa chusô, chơn-hoabơn-hô, yơk’uơnbơn-hô tưng-ưl s’oya hamniđa.]

  Anh /chị phải viết tên, địa chỉ, số điện thoại và số hộ chiếu.

 • listen
 • A:
 • 사진은 어떤 사진을 붙여야 합니까?

  [Sa-chinưn ơt’ơn sa-chinưl puchhơya hamnik’a?]

  Tôi phải dán ảnh loại nào ạ?

 • listen
 • B:
 • 가로 3cm, 세로 4cm의 여권용 사진 2장입니다.

  [Karô sam sênchhi mithơ, sêrô sa sênchhi mithơ-ê yơk’uơnnyông sa-chin tu chang-imniđa.]

  2 tấm ảnh hộ chiếu cỡ 3cmx4cm.

 • listen
 • A:
 • 외국인등록증은 언제까지 신청해야 합니까?

  [Uêgughintưngnôcch’ưng-ưn ơnchêk’a-chi sinchhơng-heya hamnik’a?]

  Đến khi nào tôi phải đăng ký thẻ cư trú người nước ngoài?

 • listen
 • B:
 • 한국에 입국한 날로부터 90일 안에 신청해야 합니다.

  [Han-gugê ipk’ukhan nallôbuthơ kusibil anê sinchhơng-heya hamniđa.]

  Anh/chị phải đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.

 • listen
 • A:
 • 신청비는 얼마입니까?

  [Sinchhơngbi-nưn ơlmaimnik’a?]

  Lệ phí đăng ký là bao nhiêu ạ?

 • listen
 • B:
 • 10,000원입니다.

  [Manuơnimniđa.]

  10.000 won ạ.

 • listen
Câu ngắn 2
 • A:
 • 비자 기간이 언제까지입니까?

  [Pi-cha kigani ơnchêk’a-chiimnik’a?]

  Khi nào hết hạn visa?

 • listen
 • B:
 • 9월 30일까지입니다.

  [Ku-uơl samsibilk’a-chiimniđa.]

  Đến ngày 30 tháng 9 ạ.

 • listen
 • A:
 • 비자 종류가 무엇입니까?

  [Pi-cha chôngnyuga mu-ơsimnik’a?]

  Visa của anh/chị loại gì?

 • listen
 • B:
 • D-4 비자입니다.

  [Đi-phô pi-chaimniđa.]

  Visa D-4 ạ.

 • listen
 • A:
 • 체류 목적이 무엇입니까?

  [Chhêryu môcch’ơghi mu-ơsimnik’a?]

  Mục đích cư trú của anh/chị là gì?

 • listen
 • B:
 • 한국어 공부입니다.

  [Han-gugơ kôngbu-imniđa.]

  Là học tiếng Hàn ạ.

 • listen
 • 여권을 보여주십시오.

  [Yơk’uơnưl pôyơ-chusips’iô.]

  Xin cho xem hộ chiếu.

 • listen
 • 신청서를 작성하십시오.

  [Sinchhơngsơrưl chacs’ơng-hasips’iô.]

  Xin anh/chị khai vào đơn đăng ký.

 • listen
 • 사진과 수입인지를 붙이십시오.

  [Sa-chin-goa su-ibinchirưl puchhisips’iô.]

  Xin anh/chị dán ảnh và tem thuế.

 • listen
 • 수입인지는 구내매점에서 구입하십시오.

  [Su-ibin-chi-nưn ku-ne-me-chơmêsơ ku-iphasips’iô.]

  Anh/chị mua tem thuế ở cửa hàng căng tin trong khu này.

 • listen
 • 2주 후에 등록증을 받을 수 있습니다.

  [I-chuhu-ê tưngnôcch’ưng-ưl pađưl s’u is’ưmniđa.]

  2 tuần sau, anh/chị sẽ nhận được thẻ cư trú người nước ngoài.

 • listen
 • 외국인 등록증은 항상 휴대하고 다니십시오.

  [Uêgughin tưngnôcch’ưng-ưn hangsang hyuđehagô ta-nisips’iô.]

  Anh/chị nhớ luôn luôn phải mang theo thẻ cư trú người nước ngoài nhé.

 • listen
 • 기간 만료 일주일 전에 연장 신청을 하십시오.

  [Kigan mallyô ilch’u-il chơnê yơnchang sinchhơng-ưl hasips’iô.]

  Anh/chị hãy xin gia hạn trước khi hết hạn 1 tuần.

 • listen