KBS World Radio

BÀI 2. Trên tắc xi

Hội thoại 1. Cho tôi đến trường Đại học Hankuk.
 • Lái xe
 • 어서 오세요. 손님, 어디로 갈까요?

  [Ơsơ ôsêyô. Sônnim, ơđirô galk’ayô?]

  Chào quý khách. Quý khách đi đâu ạ?

 • listen
 • Khách
 • 한국대학교로 가 주세요.

  [Han-guct’ehak’yôrô ka chusêyô.]

  Cho tôi đến trường Đại học Hankuk.

 • listen
 • Lái xe
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi.

 • listen
 • Khách
 • 여기에서 한국대학교까지 얼마나 걸려요?

  [Yơghi-êsơ Han-guct’ehak’yôk’a-chi ơlma-na kơllyơyô?]

  Từ đây đến trường đại học Hankuk mất bao lâu?

 • listen
 • Lái xe
 • 길이 안 막히면 30분쯤 걸려요. 이 시간대에는 길이 막히지 않을 테니까 30분 안에 갈 수 있을 거예요.

  [Kiri an makhi-myơn samsip’unch’ưm kơllyơyô. I sigant’e-ê-nưn kiri makhi-chi anưl thê-nik’a samsip’un anê kal s’u is’ưl k’ơyêyô.]

  Nếu không tắc đường thì mất khoảng 30 phút. Giờ này đường không tắc nên chỉ đi trong 30 phút thôi.

 • listen
 • Khách
 • 네.

  [Nê~]

  Vâng.

 • listen
-Một lát sau-
 • Lái xe
 • 저기 보이는 사거리에서 우회전하면 되지요?

  [Chơghi pôi-nưn sagơri-êsơ uhuê-chơn-ha-myơn tuê-chiyô?]

  Đến ngã tư kia thì rẽ phải phải không ạ?

 • listen
 • Khách
 • 네, 우회전하면 돼요. 우회전하면 바로 횡단보도가 보일 거예요. 그 앞에 세워 주시면 돼요.

  [Nê, uhuê-chơn-ha-myơn tuêyô.Uhuê-chơn-ha-myơn parô huêngđanbôđôga pôil k’ơyêyô. Kư aphê sê-uơ chusi-myơn tuêyô.]

  Vâng, rẽ phải ạ. Rẽ phải thì anh sẽ thấy ngay chỗ sang đường dành cho người đi bộ. Cho tôi xuống ở trước đó là được.

 • listen
 • Lái xe
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi.

 • listen
Hội thoại 2. Đi đường nào nhanh hơn cho tôi nhé.
 • Lái xe
 • 어서 오세요. 손님, 어디까지 가세요?

  [Ơsơ ôsêyô. Sônnim, ơđik’a-chi kasêyô?]

  Xin chào. Quý khách đi đâu ạ?

 • listen
 • Khách
 • 서울역으로 가 주세요.

  [Sơullyơgưrô ka chusêyô.]

  Cho tôi đến ga Seoul.

 • listen
 • Lái xe
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi.

 • listen
- Một lát sau -
 • Lái xe
 • 아이구, 퇴근 시간이라서 길이 많이 막히는군요!

  [Aigu~ Thuêgưn siganirasơ kiri mani makhi-nưn-gunnyô!]

  Ôi trời ơi. Vì là giờ cao điểm nên đường tắc quá!

 • listen
 • Khách
 • 이 길보다 좀 더 빠른 길은 없나요?

  [I kilbôđa chôm tơ p’arưn kilưn ơmnayô?]

  Không có đường nào nhanh hơn đường này à?

 • listen
 • Lái xe
 • 있지만 좀 돌아가야 돼요. 좀 돌아가지만 아마 이 길보다는 빠를 겁니다.

  [Ich’i-man chôm tôragaya tuêyô. Chôm tôraga-chi-man a-ma i kilbôđa-nưn p’arưl k’ơmniđa.]

  Có, nhưng phải đi đường vòng một chút.Tuy đi hơi vòng vèo nhưng chắc là nhanh hơn đường này đấy.

 • listen
 • Khách
 • 그럼 빠른 길로 가 주세요.

  [Kưrơm p’arưn killô ka chusêyô.]

  Vậy, anh đi đường nào nhanh hơn cho tôi nhé.

 • listen
 • Lái xe
 • 네, 알겠습니다.

  [Nê, alghês’ưmniđa.]

  Vâng, tôi biết rồi.

 • listen
-Một lúc sau-
 • Lái xe
 • 어디에 세워 드릴까요?

  [Ơđi-ê sê-uơ tưrilk’ayô?]

  Chị muốn xuống ở đâu ạ?

 • listen
 • Khách
 • 저기 보이는 흰 건물 앞에 세워 주세요. 얼마예요?

  [Chơghi p’ôi-nưn hin kơnmul aphê sê-uơ-chusêyô. Ơlmayêyô?]

  Anh cho dừng lại ở trước tòa nhà màu trắng đằng kia. Hết bao nhiêu tiền ạ?

 • listen
 • Lái xe
 • 만 이천 원입니다.

  [Man ichhơn uơnimniđa.]

  12.000 won ạ.

 • listen
 • Khách
 • 여기 있습니다. 감사합니다.

  [Yơghi is’ưmniđa. Kamsahamniđa.]

  Đây ạ. Cảm ơn anh.

 • listen
 • Lái xe
 • 감사합니다. 안녕히 가세요.

  [Kamsahamniđa. Annyơng-hi kasêyô.]

  Xin cảm ơn. Xin chào chị.

 • listen