Nghe Menu Nghe nội dung

Internet

Check out the media player on the upper hand side of each language service's website.

 

2th March, 2020

KST UTC Win.K 11
00:00 15:00 Arabic
01:00 16:00 Spanish
02:00 17:00 Arabic
03:00 18:00 Russian
04:00 19:00 French
05:00 20:00 German
06:00 21:00 French
07:00 22:00 English
07:30 22:30 Vietnamese
08:00 23:00 Japanese
09:00 00:00 Chinese
10:00 01:00 Korean
11:00 02:00 Arabic
12:00 03:00 Japanese
13:00 04:00 Chinese
14:00 05:00 Spanish
15:00 06:00 Indonesian
16:00 07:00 Korean
17:00 08:00 Japanese
18:00 09:00 Russian
19:00 10:00 signed off the air
19:30 10:30 Vietnamese
20:00 11:00 English
21:00 12:00 French
22:00 13:00 Vietnamese
22:30 13:30 English
23:00 14:00 German

Win.K Music Schedule

KST Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon
00:00 [Vietnamese] K-Pop Interactive
00:30 [Vietnamese] K-Pop Interactive
01:00 [Japanese] K-Pop Interactive
01:50 [Indonesian] K-Pop Interactive
02:40 [Russian] K-Pop Interactive
03:30 [Spanish] K-Pop Interactive
04:30 [Arabic] K-Pop Interactive
05:20 [Korean] K-Pop Interactive
06:10 [German] K-Pop Interactive
07:10 [Japanese] K-Pop Interactive
08:00 [Indonesian] K-Pop Interactive
08:50 [French] K-Pop Interactive
09:50 [English] K-Pop Connection Saturday Playlist Sunday Selection
11:50 [Spanish] K-Pop Interactive
12:50 [Russian] K-pop Interactive
13:40 [Chinese] K-Pop Interactive
14:40 [Arabic] K-Pop Interactive
15:30 [French] K-Pop Interactive
16:30 [German] K-Pop Interactive
17:30 [Indonesian] K-Pop Interactive
18:20 [Korean] K-Pop Interactive
19:10 [Vietnamese] K-pop Interactive
19:40 [Vietnamese] K-pop Interactive
20:10 [Chinese] K-Pop Interactive
21:10 [Japanese] K-Pop Interactive
22:00 [English] K-Pop Connection Saturday Playlist Sunday Selection [English] K-Pop Connection
Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop