Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Internet

Check out the media player on the upper hand side of each language service's website.

 

March 31st, 2024

KST UTC Ch 1
00:00 15:00 Arabic
01:00 16:00 Spanish
02:00 17:00 Arabic
03:00 18:00 Russian
04:00 19:00 French
05:00 20:00 German
06:00 21:00 English
06:30 21:30 French
07:30 22:30 English
08:30 23:30 Japanese
09:30 00:30 Chinese
10:30 01:30 Vietnamese
11:00 02:00 Indonesian
12:00 03:00 English
14:00 05:00 Russian
15:00 06:00 German
16:00 07:00 Korean
17:00 08:00 English
20:00 11:00 English
21:00 12:00 Japanese
22:00 13:00 Vietnamese
22:30 13:30 English
23:00 14:00 Chinese

Music Schedule

KST Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon
00:00 [Indonesian] K-Pop Interactive
01:00 [Arabic] K-Pop Interactive
02:00 [Spanish] K-Pop Interactive
03:00 [French] K-Pop Interactive
04:00 [Arabic] K-Pop Interactive
05:00 [Russian] K-Pop Interactive
06:00 [German] K-Pop Interactive
07:00 [Japanese] K-Pop Interactive
08:00 [Russian] K-Pop Interactive
09:00 [Chinese] K-Pop Interactive
10:00 [English] Wonder Hours with Hyerim Saturday Playlist Sunday Selection
12:00 [Korean] K-Pop Interactive
13:00 [Vietnamese] K-pop Interactive
13:30 [Indonesian] K-Pop Interactive
14:30 [Korean] K-Pop Interactive
15:30 [Vietnamese] K-Pop Interactive
16:00 [German] K-Pop Interactive
17:00 [Korean] K-Pop Interactive
18:00 [French] K-Pop Interactive
19:00 [Japanese] K-pop Interactive
20:00 [Chinese] K-Pop Interactive
21:00 [Spanish] K-Pop Interactive
22:00 [English] Wonder Hours with Hyerim Saturday Playlist Sunday Selection [English] Wonder Hours with Hyerim
Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop